Jaarplan 2015

Jaarplan 2015
In het jaar 2015 zal Stichting PhySCI zijn werk voortzetten met als doel  hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden  bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen.

Voortzetting van het werk in Mymensingh, Muktagacha en Jachaltra (Bangladesh)
Ook in 2015 zullen er weer Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse reizen, de verwachting is in oktober en november as. en wel naar Bangladesh.  Deze professionals  zullen hun kennis over dragen aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van gehandicapten en hun omgeving staat op het programma.
Aldaar zal er een inventarisatie plaatsvinden van benodigde hulpmiddelen,  zoals spalken,  rolstoelen of loophulpmiddelen en medicijnen, mits noodzakelijk en voorzover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien. PhySCI zal de benodigde hulpmiddelen beschikbaar stellen.
Te bezoeken locaties zijn CP daycare in Mymensingh en Muktagacha, Daycare voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Jachaltra en in 5 locaties rondom Mymensingh en daarnaast de woongroepen van l’Arche.

Nieuw project in Dynajpur (Bangla Desh)
De Stichting heeft als doel nieuwe hulpverleningsprojecten te initiëren. Er is reeds een begin gemaakt voor een nieuw project in het district Dynajpur, met name voor het realiseren van  huisbezoeken in 2015. Het doel van de huisbezoeken is kennismaken met de gehandicapte kinderen en hun ouders. Bewustwording creëren en voorlichting geven over het gehandicapte kind, hun rechten en mogelijkheden.
– Dat ze ook belangrijk zijn en aandacht, zorg, respect verdienen.
–  Dat er therapie mogelijk is en nodig.
– Het ondersteunen van ouders die leven met hun gehandicapte kind,
hun zorgen delen, luisteren en helpen waar mogelijk.
– Inventariseren hoeveel kinderen er leven met een handicap, in beeld brengen
van de ernst en mate van de handicap en welke therapie nodig is.
Ook zal dit district bezocht worden door onze vrijwilligers om de gestarte huisbezoeken te evalueren, training te geven aan de lokale werker en door huisbezoeken zijn werk te ondersteunen met advies met tevens overdracht  naar de betreffende ouders.
Er zal samenwerking gezocht worden met lokale werkers en organisatie,  omdat we het van groot belang vinden dat initiatieven, op termijn door lokale medewerkers en fondsen gedragen kunnen worden. De afhankelijkheid van de stichting moet tot het minimum beperkt worden.
Voor dit project zal dan ook, volgens het stappenplan dat het bestuur heeft vastgesteld, gezocht worden naar sponsors ter realisatie van de start van een nieuwe CP daycare in dit onderontwikkelde gebied.

Kindertehuis Swarga in Bhaktapur (Nepal)
PhySCI zal in het jaar 2015 het kindertehuis Swarga in Bhaktapur, Nepal nog ondersteunen via Stichting  Suvadra Nepal, binnen de middelen die specifiek voor dit doel worden ontvangen, zodat het kindertehuis Swarga een gezonde toekomst kan opbouwen.
Voor het realiseren van de fysiotherapie in het kindertehuis Swarga zal PhySCI de middelen beschikbaar stellen.
In het voor jaar van 2015 zal de manager van het kindertehuis Swarga met zijn vrouw Nederland bezoeken en gastvrijheid genieten van Stichting PhySCI. Waar mogelijk zullen wij zijn activiteiten in Nederland ondersteunen, bijvoorbeeld door het organiseren van Nepalese maaltijden.  Het motto is: eten voor het goede doel, de kinderen van Swarga.

Training en advisering
Gedurende het hele jaar zal er contact gehouden worden met de lokale werkers van alle projecten waarbij we betrokken zijn, per e-mail of Skype; over de voortgang, ter evaluatie, ter ondersteuning en advisering.

Communicatie
In het voorjaar zal een tweede nieuwsbrief worden uitgegeven.
De website van PhySCI zal actueel worden gehouden en zo spoedig mogelijk in een nieuw jasje worden gestoken.

Middelen, Fondsenwerving
De stichting zal de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk vanuit verschillende bronnen en acties proberen te verwerven.
Voor het merendeel bestaan de middelen uit giften van particulieren die daarvoor persoonlijk worden benaderd, dan wel die op eigen initiatief de activiteiten van de stichting een warm hart toedragen. De stichting tracht mensen daartoe te bewegen door het geven van presentaties en voordrachten, waarmee het werk onder de aandacht wordt gebracht.

Den Haag, 21 februari 2015

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *