Bestanden die hun actualiteit hebben verloren

Jaarplan 2018 ea

Met het oog op de Europese Privacywet heeft het bestuur de beleidslijn daarover vastgesteld. De tekst daarvan vindt u hier. 20180321 omgang met persoonsgegevens

In de vergadering van september 2017 heeft het bestuur een huishoudelijk reglement vastgesteld, met name om de positie van de kascommissie te regelen.  De tekst vindt u hier. 20170927huishoudelijk reglement

Jaarplan 2018

In het jaar 2018 zal Stichting PhySCI zijn werk voortzetten met als doel  hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen en zo nodig medicatie en/of voedsel.

Voortzetting van het werk in Meymensingh, Muktagacha en Dinajpur (Bangladesh).
In 2018 zullen er Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse reizen, de verwachting is in oktober en november a.s..
Lees meer

Meerjarenbeleidsplan Stichting PhySCI, 2018 tot en met 2023

De Stichting Physiotherapy Support Children International, afgekort  PhySCI, is opgericht in oktober 2013 en heeft haar zetel te ’s-Gravenhage. De stichting beoogt een algemeen nut.

Het werk
De stichting heeft als doel hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen. Aanvullend kan de Stichting activiteiten stimuleren die met één en ander verband houden, daartoe behoren en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Lees meer

Jaarplan 2017

In het jaar 2017 zal Stichting PhySCI zijn werk voortzetten met als doel  hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen en zonodig medicatie en/of voedsel. Lees meer

Meerjarenbeleidsplan Stichting PhySCI 2017 tot en met 2022

De Stichting Physiotherapy Support Children International, afgekort  PhySCI, is opgericht in oktober 2013 en heeft haar zetel te ’s-Gravenhage. De stichting beoogt een algemeen nut.

Het werk
De stichting heeft als doel hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen. Aanvullend kan de Stichting activiteiten stimuleren die met één en ander verband houden, daartoe behoren en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het uitzenden van Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse. Zij voeren hun werkzaamheden voornamelijk uit in Bangladesh en Nepal. Deze professionals dragen hun kennis over aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van gehandicapten en hun omgeving behoort tot de werkzaamheden van de stichting. Tot de directe hulpmiddelen rekent de Stichting ook hulpmiddelen, (spalken, rolstoelen, loophulpmiddelen e.d.) en medicijnen, mits noodzakelijk en voor zover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien.

Het bestuur vindt het van groot belang dat initiatieven, op termijn door lokale medewerkers en fondsen gedragen kunnen worden. De afhankelijkheid van de stichting moet tot het minimum beperkt worden. Dit mag evenwel niet leiden tot negeren of afwijzen van initiatieven.

Om zelfstandigheid van de projecten in de toekomst te bevorderen kunnen initiatieven gestart worden ter ontplooiing van lokale geld genererende activiteiten.
Om het werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren zal de stichting ook nieuwe hulpverleningsprojecten initiëren. Te denken valt onder andere aan dagcentra voor gehandicapte kinderen, therapiegroepen en therapiecentra, zoals er in 2016 een nieuw project is gestart in Dynajpur.   Om dit project mogelijk te maken is een samenwerking gestart met NGO Association for the Disabled Development, ADD. Wanneer zich nieuwe kansen voordoen zal het bestuur daar voorzichtig maar welwillend mee omgaan.

Om meer bekendheid aan het werk te geven zal de stichting lezingen en/of fotopresentaties geven over recente projecten van de stichting.

 Fondsenwerving
De stichting verwerft de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk vanuit verschillende bronnen en acties. Voor het merendeel bestaan de middelen uit giften van particulieren die daarvoor persoonlijk worden benaderd, dan wel die op eigen initiatief de activiteiten van de stichting een warm hart toedragen. De stichting tracht mensen daartoe te bewegen door het geven van presentaties en voordrachten, waarmee het werk onder de aandacht wordt gebracht.

Vermogensbeheer
De stichting beoogt de fondsen zo spoedig mogelijk aan te wenden voor het doel waarvoor de middelen verkregen zijn. Wanneer een liquiditeitsoverschot dreigt te ontstaan wordt dat op een rentedragende rekening bij de bank van de stichting ondergebracht. Daarbij worden de liquiditeiten zodanig weggezet dat daarover vrijelijk kan worden beschikt zodra dat het voor het doen van uitgaven voor het doel van de stichting  gewenst of noodzakelijk is.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt aangewend voor het doel van de stichting. Een belangrijk onderwerp van de besteding vormt de aanschaf van hulpmiddelen, waarmee het doel:  verbetering van de dagelijkse leefomstandigheden van kinderen met een handicap en ontwikkeling van vaardigheden (lopen, zitten) wordt geïnitieerd of ondersteund.  Verbetering van de kwaliteit van leven van ernstig meervoudig complex beperkte kinderen staat daarbij voorop.

Daarnaast zal het bestuur nieuwe initiatieven beoordelen op de doelstellingen van de Stichting en voor zover passend ook qua middelen met een bijdrage ondersteunen. Daarbij neemt het bestuur  steeds in aanmerking in hoeverre de ondersteuning een meer permanent karakter kan hebben en welke inspanningen daarvoor verricht moeten worden.

Vastgesteld
Den Haag,  februari 2017

Jaarplan 2016

In het jaar 2016 zal Stichting PhySCI zijn werk voortzetten met als doel  hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen.

Voortzetting van het werk in Mymensingh, Muktagacha en Dinajpur (Bangladesh).
In 2016 zullen er Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse reizen, de verwachting is in april, in september en in november.

Lees meer

Jaarplan 2015

Jaarplan 2015
In het jaar 2015 zal Stichting PhySCI zijn werk voortzetten met als doel  hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden  bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen.

Voortzetting van het werk in Mymensingh, Muktagacha en Jachaltra (Bangladesh)
Ook in 2015 zullen er weer Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse reizen, de verwachting is in oktober en november as. en wel naar Bangladesh.  Deze professionals  zullen hun kennis over dragen aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van gehandicapten en hun omgeving staat op het programma.
Aldaar zal er een inventarisatie plaatsvinden van benodigde hulpmiddelen,  zoals spalken,  rolstoelen of loophulpmiddelen en medicijnen, mits noodzakelijk en voorzover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien. PhySCI zal de benodigde hulpmiddelen beschikbaar stellen.
Te bezoeken locaties zijn CP daycare in Mymensingh en Muktagacha, Daycare voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Jachaltra en in 5 locaties rondom Mymensingh en daarnaast de woongroepen van l’Arche.

Lees meer

Beleidsplan 2015-2020

Beleidsplan

De Stichting Physiotherapy Support Children International, afgekort PhySCI, is opgericht in oktober 2013 en heeft haar zetel te ’s-Gravenhage. De stichting beoogt een algemeen nut.

Het werk
De stichting heeft als doel hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen. Aanvullend kan de Stichting activiteiten stimuleren die met één en ander verband houden, daartoe behoren en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het uitzenden van Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse. Zij voeren hun werkzaamheden voornamelijk uit in Bangladesh en Nepal. Deze professionals dragen hun kennis over aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van gehandicapten en hun omgeving behoort tot de werkzaamheden van de stichting. Tot de directe hulpmiddelen rekent de Stichting ook hulpmiddelen, (spalken, orthotesen e.d.) en medicijnen, mits noodzakelijk en voorzover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien. Lees meer

Landen

De stichting Physci werkt in Bangladesh en in Nepal.
In de grote stad Mymensingh in het noorden van Bangladesh heeft de stichting Physci dagbehandeling/-besteding opgezet voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Dit dagbehandelcentrum is gestart in november 2011.

In 2015 is begonnen met huisbezoeken in de regio rond Phulbary, op het platteland van de provincie Dynajpur om daar zorg voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap op te starten.

In Nepal staat de Stichting Physci het kindertehuis Swarga in Bhaktapur met raad en daad (en financieel) terzijde. Lees meer