Financieel

Het standaardformulier publicatieplicht vindt u hier

Hier vindt u een link naar de begrotingen en de jaarcijfers

De begroting van het lopende jaar vindt u hier:  Begroting 2021 Physci

De laatst vastgestelde jaarrekening van de Stichting Physci vindt u hier:   Jaarrekening Physci 2020

De begroting van het vorige jaar vindt u hier: Begroting Physci 2020

De vastgestelde jaarrekening 2019 van de Stichting Physci vindt u hier:   Jaarrekening Physci 2019

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 begon veelbelovend. Op donderdag 9 januari reisde Ria Schmitz, fysiotherapeut en voorzitter van Stichting PhySCI naar Bangladesh om daar met de teams van Mymensingh en Dinajpur te gaan werken.

Mymensingh

CP daycare voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking:

Op drie locaties ( Mymensingh, Dinajpur en Chototara)wordt gewerkt en komen de kinderen vol enthousiasme 2x per week naar de CP daycare. Ze volgen daar een programma op de belevingsgroep of in de school voorbereidende groep. Ze ontvangen therapie, spel en activiteiten die hun individuele ontwikkeling stimuleren. De moeders zijn erbij en krijgen adviezen, instructies en kunnen hun ervaringen delen met het team en elkaar.

Gedurende een maand werd Mymensingh door Ria bezocht, waar alle kinderen werden gezien samen met hun moeders of ouders. De eerste twee dagen gingen we van start met trainingen betreffende: onderzoek en behandeling, in theorie en praktijk, activiteiten voor het dagprogramma en het gebruik van materialen. Hiermee starten is in de afgelopen jaren zinvol gebleken zodat het team met opgefriste kennis aan de onderzoeken van de kinderen begint. Het levert meer begrip op en is een effectievere werkwijze. Het is fijn om te zien dat het team elk jaar vooruitgang laat zien.

77 kinderen met ieder hun individuele problematiek en mogelijkheden kwamen voorbij. Voor overleg was Sandra Titulaer, kinderrevalidatiearts, vanuit Nederland steeds goed bereikbaar. Ze gaf snel antwoord en advies bij vragen die zich tijdens het werkbezoek van Ria Schmitz voordeden. Dit was een fijne en waardevolle samenwerking.

Het was in de maand januari erg koud en zonder verwarming en geïsoleerde huizen voor de kwetsbare kinderen erg zwaar. Voor alle kinderen hebben we daarom warme dekens verstrekt. 

Bij de onderzoeken is een inventarisatie gemaakt voor de hulpmiddelen die nodig waren, zoals spalken, speciaal aangepaste stoeltjes, rolstoelen, looptrainers en statafels. Voor 77 kinderen is dat al snel veel, maar erg belangrijk, want hulpmiddelen werken elke dag therapeutisch. Met de instrumentmaker zijn we in overleg getreden om de spalken te verbeteren. Dit was nodig want niet alle spalken voldeden. Het is fijn dat de instrumentmaker openstaat voor feedback en zijn product graag verbetert. Ook met de timmerman is veel overleg gepleegd voor het aanpassen van stoeltjes voor individuele kinderen die dat nodig hadden. Het is een fijn samenwerken met deze handwerklieden.

Een nieuwe stap was het aanleggen van redressiegips bij een aantal kinderen. Nieuw voor de professionals in Bangladesh maar heel nodig en zinvol bij de kinderen waar verkortingen in spieren zijn ontstaan die nog hersteld kunnen worden. Dit project is gelukt en daar kunnen we met elkaar trots op zijn.

We hebben moederbijeenkomsten gehouden op de drie locaties. Deze zijn voor kennisoverdracht, delen van ervaringen en belevingsactiviteiten. Het is heel leerzaam voor allen, prettig, verbindend en gaat gepaard met veel vrolijkheid. Dat is ook zo belangrijk voor de moeders, onbezorgd kunnen lachen en meedoen aan spel.
Huisbezoeken waren nodig, waar vooral ook instructie van hulpmiddelen aan de orde is gekomen.

Vanwege de afwijzing van een meisje van onze CP daycare op school, hebben we met ons team de school bezocht. Het probleem van de directie en staf was dat ze niet wisten hoe met dit meisje om te gaan. Dat is niet gek, want ze kon niet spreken en was ook niet gewend zich aan regels te houden.
Een interactieve les over individuele beperkingen en mogelijkheden van het meisje en een aantal afspraken en maatregelen, zoals een speciaal aangepaste stoel en hulp van moeder tijdens de les, heeft ervoor gezorgd dat het meisje nu op school kan meedoen.
Deze voorlichting op scholen is een belangrijk onderdeel van ons werk en bevordert de inclusie van kinderen met een beperking in het onderwijs.

Chototara
In Mymensingh ondersteunen we de dagcentra voor kinderen met een verstandelijke beperking. Afhankelijk van wat de vragen zijn, wordt hierop ingezet.

Dit jaar bezocht Ria alle dagcentra en onderzocht de kinderen met een meervoudige beperking. Aan de moeders en de staf werden daarvoor adviezen en oefeningen gegeven en de benodigde hulpmiddelen verstrekt. Ook hier is een redressie gips periode ingezet voor een jongen, met veel succes.
Deze kinderen hadden het ook te koud waarvoor Stichting PhySCI warme dekens heeft uitgedeeld.

Stations kinderen

Altijd is er aandacht voor de stations kinderen die in een kansarme situatie leven. Ze zijn bezocht en er is een activiteitenprogramma aangeboden. Studiematerialen zijn verstrekt.

Trainingen:
Omdat de teams van de CP daycares en Chototara goed samenwerken hebben we afgesloten met drie dagen trainingen met de gezamenlijke teams. Alle onderwerpen kwamen voorbij die nodig zijn in het werk met kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking.

Verstrekkingen:
Tijdens het bezoek in Mymensingh zijn er hulpmiddelen aangemeten en andere aangevraagd/besteld, warme dekens uitgedeeld, studiematerialen en materialen voor het draaien van de dagcentra verstrekt.

Dinajpur
CP daycare voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking.

In februari is Ria Schmitz doorgereisd naar Dinajpur en daar met het team aan de slag gegaan.  

Ook hier kwamen de kinderen voor het jaarlijkse onderzoek en evaluatie en werden nieuwe kinderen onderzocht, samen met het team en de ouders. Oefeningen werden bijgesteld en nieuwe doelen voor het nieuwe jaar geformuleerd.  De benodigde hulpmiddelen zijn geïnventariseerd.  Voor de spalken werd al voor een gedeelte van de kinderen gelijk gegipst.

Het team heeft zichzelf door training en oefening verder ontwikkeld en zorg gedragen dat het geleerde tijdens trainingen wordt toegepast. Zo worden er elk jaar zichtbaar stapjes gemaakt.

De Stichting bereikt in Dinajpur 155 kinderen.  Er wordt gewerkt op meerdere niveaus.  In de dagbesteding groepen voor meervoudig beperkte kinderen en de school voorbereidende groepen komen de kinderen 2x per week. Ouders participeren in de programma ’s en krijgen instructies voor oefeningen of activiteiten en spel voor thuis.  Deze kinderen krijgen allen een volwaardige, voedzame maaltijd aangeboden, omdat ze lang van huis zijn en omdat velen nog in armoede leven met schaarse maaltijden.

In de vroeghulp groepen, (in Bangladesh noemen we het de Babygroepen) komen de moeders met kinderen één keer per week. Er zijn zoveel jonge kinderen die vergelijkbare problematiek hebben, zodat het programma hierop is afgestemd.  De veelal jonge moeders vinden veel steun bij elkaar, oefenen samen met hun jonge kindje en leren over hantering, houding tijdens het eten en de belevingsactiviteiten waar de kinderen van genieten.

Op vrijdag komen de schoolkinderen op hun vrije dag naar het centrum, 1x per week dus, voor hun oefeningen en spel.

Voorts zijn er tussen de 40 en 60 kinderen die thuis bezocht worden voor oefening, advies en spel. Deze zijn te ernstig beperkt om naar het centrum te komen. Elk staflid doet huisbezoeken in de namiddag, zodat elk kind minstens een keer per week bezocht wordt.

Deze huisbezoeken waren voor dit jaar een speerpunt. Aandacht en zorg voor de meer complex beperkte kinderen is zo belangrijk voor de kwaliteit van leven voor deze kinderen. Het geven van voorlichting aan ouders is een belangrijke taak van ons team en ook ze te motiveren en instrueren de oefeningen met hun kind ook daadwerkelijk toe te passen en vol te houden.

Door de opkomst van het Corona virus in maart/april van dit jaar zijn juist de huisbezoeken het middel geweest om de zorg voor onze kinderen voort te zetten.

Trainingen:
Voor de behandeling en dagbesteding werden nog praktische trainingen gegeven wat altijd wenselijk is en nodig voor de gehele staf die met de kinderen werkt.  We zijn een lerend team en in ontwikkeling.  Dit jaar hebben we veel kinderen uitgenodigd voor de praktijktrainingen als extra oefening.

Verstrekkingen:
Er zijn warme dekens verstrekt, materialen voor de activiteiten in het dagcentrum en studiematerialen, hulpmiddelen zijn aangemeten of besteld. Ook zijn er fietsen voor de teamleden gesponsord.

In Dinajpur bleek in februari dat er een groot aantal gezinnen te kampen had met voedselschaarste. Daarom hebben we voor 40 gezinnen voedselpakketten uitgereikt.
Niet wetend dat er nog een ergere crisis boven het hoofd hing.

Nadat Ria Schmitz net op tijd naar Nederland kon reizen, brak kort daarna ook in Bangladesh het Corona virus uit. Zowel in Mymensingh als in Dinajpur werd door de ouders van ‘onze’ kinderen de noodklok geluid.

Er werd een “Lock down” afgekondigd door de overheid. Dat had tot gevolg dat mensen niet konden werken. Veel ouders van de gezinnen die zorg ontvangen voor hun kind met een beperking zijn dagloner. Geen werk betekent onmiddellijk geen eten.
Stichting PhySCI heeft direct een actie gestart voor het verstrekken van voedselpakketten voor ‘onze’ gezinnen. Want de kinderen zijn al kwetsbaar en een goede voedseltoestand draagt bij aan hun weerstand.
Onze actie kreeg snel goed gevolg waardoor we voor 100 gezinnen voedselpakketten konden bieden.

We moesten echter verder kijken naar de toekomst. Met name hoe we ervoor konden zorgen dat ouders minder afhankelijk zouden worden en een manier konden vinden om een middel van bestaan op te bouwen. Voor hun gezin kunnen zorgen door onafhankelijke arbeid was het idee.

Wilde Ganzen Corona Fonds
Toen kwam er het initiatief van Wilde Ganzen: het “Wilde Ganzen Corona Fonds”. Het geld dat Stichting PhySCI bij elkaar kon krijgen om bij het Coronaleed te helpen, werd verdubbeld voor de projecten in Bangladesh door de Wilde Ganzen. 

Ons projectplan:
Doel: Het verstrekken van voedselpakketten op korte termijn en voor de langere termijn de ouders van onze kinderen helpen om een onafhankelijk beroep uit te gaan oefenen en/of in hun eigen voedsel en gezinsinkomen te gaan voorzien.

Doelgroep: 170gezinnen die een kind hebben met een lichamelijk of meervoudige beperking die ons dagcentrum bezoeken, die behoren tot de allerarmste gezinnen in Bangladesh en door het Corona virus getroffen zijn door werkeloosheid, verlies van gezinsinkomen, gebrek aan voedsel, waardoor honger is ontstaan.

Tijdsplanning: vanaf 1 april zijn we gestart met het vertrekken van voedselpakketten, want de nood was hoog. Voor de meer structurele oplossingen voerden we actie van 28 april tot eind augustus.

Het resultaat: Wat we enthousiast zijn gestart in april is een groot succes geworden. Het is echt noodhulp geworden, snel uitgezet en gerealiseerd en daarom zo zinvol en helpend. De teams hebben hard gewerkt en samen met de ouders hun schouders eronder gezet. Zo heeft het verbindend gewerkt.

Gerealiseerd is
189 gezinnen hebben voedselpakketten ontvangen en omdat de crisis voortduurt, wordt dit nog voortgezet al naar gelang er behoefte is bij de gezinnen;
42 families ontvingen zaden, rijstplantjes, bananenplanten en tuingereedschappen, waterpomp en ploeg;
3 families ontvingen een riksja of bakfiets, een vader een cementmolen;
41 moeders kregen 20 lessen in patroon tekenen, maat nemen, naaien en naaimachine bedienen, met eigen naaimachine en materialen om een start te maken met eigen bedrijfje aan huis; Extra zinvol om juist vrouwen te ondersteunen!
30 families ontvingen een melkkoe en 10 families geiten met kippen;
34 families kregen ondersteuning om een eigen winkel te beginnen. Dit varieerde van kaaswinkel, betelnoten verkoop, thee stal, kruidenier, mandenmakerij tot ijzer bewerking en verkoop speelgoed.

Uiteraard zijn we de Wilde Ganzen en sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt zeer dankbaar.

Activiteiten:
Onder invloed van het virus hebben alle activiteiten in Mymensingh en Dinajpur hinder of vertraging opgelopen.

De dagcentra moesten in april sluiten en zijn tot op heden gesloten. De zorg voor de kinderen ging door, middels huisbezoeken en ondersteuning van de ouders en het leveren van de hulpmiddelen thuis. Het bleek dat, nu alle kinderen huisbezoek kregen, er ook voordelen waren. De teams kwamen dichterbij de ouders te staan, konden veel adviseren en instrueren in de thuissituatie en er ontstond een grote verbondenheid.

Het nieuwe gebouw in Dinajpur:
In 2020 hoopten we samen met de Wilde Ganzen en partner ( wil graag anoniem blijven), de bouw van een nieuw kinderdagcentrum (project 2018.0403) gerealiseerd te hebben en het gebouw in het najaar 2020 feestelijk te openen.

De bouw werd in april 2020 eerst stilgelegd maar langzaam maar zeker in kleine vorm weer opgepakt met als resultaat dat de bouw in 2020 is afgerond, het nieuwe gebouw is klaar. Het is erg mooi geworden, er zijn meer lokalen, het is beter bereikbaar en goed toegankelijk. Het heeft veel aandacht getrokken in de omgeving en inmiddels zijn er nu al 40 nieuwe kinderen met een beperking aangemeld.
Nog niet alle materialen voor de inrichting zijn geleverd, maar van lieverlee komt dit in orde.

De visvijver in Dinajpur:
De visvijver bestond inmiddels drie jaar, waardoor het huurcontract afliep.
Er is een nieuwe vijver in gebruik genomen, die dichterbij het centrum is gelegen. Omdat de economie ernstig is geraakt door het Coronavirus is de markt dit jaar niet gunstig en daardoor de opbrengst verminderd. De mensen hebben geen geld voor vlees of vis. De prijs is gedaald. Echter hebben de kinderen en families wel vis ontvangen, dat is in ieder geval de winst in deze moeilijke tijden.

Organisatie:
In Mymensingh bestaat de CP daycare inmiddels 10 jaar en viel wat betreft de organisatie onder de NGO PCC. Aan het eind van dit jaar hebben wij op verzoek van het team in Mymensingh besloten deze samenwerking per 1 januari 2021 te beëindigen.

Het doel is de zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bevorderen. Er zijn afspraken gemaakt met CP daycare Mymensingh om deze organisatorisch onder te brengen bij ADD.

Stichting PhySCI:
PhySCI prijst zich gelukkig met een groeiend aantal donateurs en sponsoren. We merken dat het netwerk om ons heen zich uitbreidt en dat mensen ons vinden via de website of via mond-tot-mondreclame. Vele vrijwilligers zetten zich in. In het afgelopen jaar waren er niet veel acties mogelijk door de beperkingen die het virus met zich meebracht. Toch was er een markt in Zevenbergen en hebben er diverse kerstacties plaatsgevonden, wat hartverwarmend was. 

We vertrouwen erop dat onze activiteiten in het komende jaar weer mogelijk zullen worden.

Er zijn drie nieuwsbrieven verschenen.

We hebben een kookteam voor het bereiden van Bengaalse maaltijden, dit jaar was er één mogelijk met veel succes. Volgend jaar staan wij er weer klaar voor.  

De website wordt goed up-to-date gehouden en doet verslag van alle activiteiten in Nederland en Bangladesh. We hebben een Facebookpagina waardoor we weer een ander publiek bereiken.

Voor het werven van sponsors zijn gerichte aanvragen gedaan bij Stichtingen die fondsen beschikbaar stellen en waar het werk van PhySCI voldeed aan de gestelde criteria.

Comité van aanbeveling:
Ons comité van aanbeveling bestaat uit:Sandra Titulaer, kinderrevalidatie arts.
Hans van Heyningen: oud SP-politicus.
Pierre Heynen, voorzitter college bestuur van ROC Mondriaan, oud lid 2 e kamer, oud wethouder van Den Haag.
Door hun naam te willen verbinden aan Stichting PhySCI voelen wij ons gesteund is ons werk.

Bestuur:
Als tweede penningmeester is toegetreden tot het bestuur: Aarnout Melis. Momenteel werken de eerste en tweede penningmeester samen om tot een geleidelijke overdracht van het werk te komen.

Toekomst
Met veel enthousiasme en inzet zetten wij ons werk voort in 2021

PhySCI blijft samenwerken met de NGO ADD waar nu beide projecten zijn ondergebracht.

PhySCI zal vrijwilligers uitzenden voor de continuering van de projecten waar wij onze kennis, advisering, training en financiële ondersteuning bijdragen.

We weten nu nog niet wanneer het volgende bezoek mogelijk zal zijn. Zodra het kan, zullen professionals afreizen.

Door acties, presentaties en het uitbreiden van bekendheid van ons werk hopen wij blijvende waardering te kunnen vinden bij onze omgeving en meer donateurs en sponsors te kunnen interesseren ons te steunen.

Op beide locaties draaien de teams zelfstandig door het jaar heen maar training en advisering blijft nog nodig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Tot slot
We zijn blij met een groeiend enthousiasme over ons werk en de creativiteit en vindingrijkheid van vrijwilligers om geld of goederen te faciliteren en de geweldige sponsors die ons hebben ondersteund waardoor ons werk mogelijk is.

Wij danken eenieder die hier zijn bijdrage aan levert.

Den Haag,              4 juni  2021

Het jaarverslag 2020 vindt u hier (als pdf)

Het jaarverslag 2019 vindt u hier (als pdf)

Het jaarverslag 2018 vindt u hier (als pdf)

Het jaarverslag 2017 vindt u hier (als pdf)