Donateurs

Jaarverslag 2014

De Stichting heeft zijn activiteiten in 2014 voortgezet, zoals in het jaarplan is beschreven.
Te beginnen werd er een folder gerealiseerd, waarmee we ons werk onder de aandacht konden brengen bij een breed publiek.  Dit is gebeurd door aanschrijven van mensen, verspreiding van informatie op markten, door het geven van fotopresentaties en bij sponsor acties.
Inmiddels zijn er een aantal vaste donateurs  die onze activiteiten financieel ondersteunen met hun bijdragen.
Voor het werven van sponsors zijn gerichte aanvragen gedaan bij Stichtingen die fondsen beschikbaar stellen en waar het werk van PhySCI voldeed aan de gestelde criteria.

Lees meer

Jaarplan 2015

Jaarplan 2015
In het jaar 2015 zal Stichting PhySCI zijn werk voortzetten met als doel  hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden  bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen.

Voortzetting van het werk in Mymensingh, Muktagacha en Jachaltra (Bangladesh)
Ook in 2015 zullen er weer Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse reizen, de verwachting is in oktober en november as. en wel naar Bangladesh.  Deze professionals  zullen hun kennis over dragen aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van gehandicapten en hun omgeving staat op het programma.
Aldaar zal er een inventarisatie plaatsvinden van benodigde hulpmiddelen,  zoals spalken,  rolstoelen of loophulpmiddelen en medicijnen, mits noodzakelijk en voorzover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien. PhySCI zal de benodigde hulpmiddelen beschikbaar stellen.
Te bezoeken locaties zijn CP daycare in Mymensingh en Muktagacha, Daycare voor verstandelijk gehandicapte kinderen in Jachaltra en in 5 locaties rondom Mymensingh en daarnaast de woongroepen van l’Arche.

Lees meer

Beleidsplan 2015-2020

Beleidsplan

De Stichting Physiotherapy Support Children International, afgekort PhySCI, is opgericht in oktober 2013 en heeft haar zetel te ’s-Gravenhage. De stichting beoogt een algemeen nut.

Het werk
De stichting heeft als doel hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen. Aanvullend kan de Stichting activiteiten stimuleren die met één en ander verband houden, daartoe behoren en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het uitzenden van Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse. Zij voeren hun werkzaamheden voornamelijk uit in Bangladesh en Nepal. Deze professionals dragen hun kennis over aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van gehandicapten en hun omgeving behoort tot de werkzaamheden van de stichting. Tot de directe hulpmiddelen rekent de Stichting ook hulpmiddelen, (spalken, orthotesen e.d.) en medicijnen, mits noodzakelijk en voorzover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien. Lees meer

Landen

De stichting Physci werkt in Bangladesh en in Nepal.
In de grote stad Mymensingh in het noorden van Bangladesh heeft de stichting Physci dagbehandeling/-besteding opgezet voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Dit dagbehandelcentrum is gestart in november 2011.

In 2015 is begonnen met huisbezoeken in de regio rond Phulbary, op het platteland van de provincie Dynajpur om daar zorg voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap op te starten.

In Nepal staat de Stichting Physci het kindertehuis Swarga in Bhaktapur met raad en daad (en financieel) terzijde. Lees meer

Ria Schmitz, Voorzitter

201529205physci-speelgoedIn 2013 heb ik besloten Stichting PhySCI op te richten, want elk kind is belangrijk, in Nederland, in Bangladesh of waar ook ter wereld. Alles wat wij kunnen bijdragen aan het geluk van een kind, wat extra kwetsbaar is door zijn handicap, verdient het. De kinderen krijgen door ons werk een kans op leven en geluk.
Hierin vind ik mijn inspiratie en energie om te doen wat nodig is. Lees meer

Trees Hessing, Secretaris

Met elkaar proberen we de kansarme kinderen in Bangladesh een stapje vooruit te helpen.

Inspirerend vind ik de betrokkenheid van de vrijwilligers, donateurs en mensen die na het bijwonen van een presentatie zich spontaan aanmelden om te helpen. Dankzij de talrijke giften heb ik namens het bestuur vele bedankkaartjes mogen versturen (geheel gesponsord) en leuke reacties terug gekregen. Lees meer

Gerard van Dijk, Penningmeester

Gerard van Dijk, Penningmeester

Heel lang ben ik actief geweest in het jeugdwerk en aansluitend daarop werd ik actief voor de jeugd, op velerlei manieren. Het werk in Bangladesh draag ik dan ook een warm hart toe, vooral nu het in de stichting Physci een stevig fundament heeft, onder andere doordat er meerdere mensen bij betrokken zijn. In mijn werk had ik veel te maken met geld en financiële verantwoording, dus zo werd ik penningmeester.  Lees meer

Marian van Kalmthout, bestuurslid

Foto van bestuurslid Marian van KalmthoutIk ben Marian van Kalmthout en medebestuurslid van PhySCI. Ik heb erg veel bewondering en ben erg trots op hetgeen Ria heeft opgezet in Bangladesh. De Stichting werkt voor een groep zeer kansarme, die door het werk van PhySCI net wat meer kansen krijgen. Lees meer

Kelly Olsthoorn, Vrijwilliger

Afbeelding van Kelly Olsthoorn, aan het werk in Bangla DeshIk ben Kelly Olsthoorn, 32 jaar en woon in Delft. Ik werk op het kinderdienstencentrum ( KDC) Zonnehof in Naaldwijk.  Het KDC is gespecialiseerd in het bieden van zorg en begeleiding aan kinderen met een ernstige meervoudige beperking. Een groep die lijkt op de kinderen waarvoor we in Bangladesh werken. Lees meer