Jaarplan 2017

In het jaar 2017 zal Stichting PhySCI zijn werk voortzetten met als doel  hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen en zonodig medicatie en/of voedsel. Lees meer

Meerjarenbeleidsplan Stichting PhySCI 2017 tot en met 2022

De Stichting Physiotherapy Support Children International, afgekort  PhySCI, is opgericht in oktober 2013 en heeft haar zetel te ’s-Gravenhage. De stichting beoogt een algemeen nut.

Het werk
De stichting heeft als doel hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen. Aanvullend kan de Stichting activiteiten stimuleren die met één en ander verband houden, daartoe behoren en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het uitzenden van Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse. Zij voeren hun werkzaamheden voornamelijk uit in Bangladesh en Nepal. Deze professionals dragen hun kennis over aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van gehandicapten en hun omgeving behoort tot de werkzaamheden van de stichting. Tot de directe hulpmiddelen rekent de Stichting ook hulpmiddelen, (spalken, rolstoelen, loophulpmiddelen e.d.) en medicijnen, mits noodzakelijk en voor zover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien.

Het bestuur vindt het van groot belang dat initiatieven, op termijn door lokale medewerkers en fondsen gedragen kunnen worden. De afhankelijkheid van de stichting moet tot het minimum beperkt worden. Dit mag evenwel niet leiden tot negeren of afwijzen van initiatieven.

Om zelfstandigheid van de projecten in de toekomst te bevorderen kunnen initiatieven gestart worden ter ontplooiing van lokale geld genererende activiteiten.
Om het werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren zal de stichting ook nieuwe hulpverleningsprojecten initiëren. Te denken valt onder andere aan dagcentra voor gehandicapte kinderen, therapiegroepen en therapiecentra, zoals er in 2016 een nieuw project is gestart in Dynajpur.   Om dit project mogelijk te maken is een samenwerking gestart met NGO Association for the Disabled Development, ADD. Wanneer zich nieuwe kansen voordoen zal het bestuur daar voorzichtig maar welwillend mee omgaan.

Om meer bekendheid aan het werk te geven zal de stichting lezingen en/of fotopresentaties geven over recente projecten van de stichting.

 Fondsenwerving
De stichting verwerft de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk vanuit verschillende bronnen en acties. Voor het merendeel bestaan de middelen uit giften van particulieren die daarvoor persoonlijk worden benaderd, dan wel die op eigen initiatief de activiteiten van de stichting een warm hart toedragen. De stichting tracht mensen daartoe te bewegen door het geven van presentaties en voordrachten, waarmee het werk onder de aandacht wordt gebracht.

Vermogensbeheer
De stichting beoogt de fondsen zo spoedig mogelijk aan te wenden voor het doel waarvoor de middelen verkregen zijn. Wanneer een liquiditeitsoverschot dreigt te ontstaan wordt dat op een rentedragende rekening bij de bank van de stichting ondergebracht. Daarbij worden de liquiditeiten zodanig weggezet dat daarover vrijelijk kan worden beschikt zodra dat het voor het doen van uitgaven voor het doel van de stichting  gewenst of noodzakelijk is.

Besteding van het vermogen
Het vermogen wordt aangewend voor het doel van de stichting. Een belangrijk onderwerp van de besteding vormt de aanschaf van hulpmiddelen, waarmee het doel:  verbetering van de dagelijkse leefomstandigheden van kinderen met een handicap en ontwikkeling van vaardigheden (lopen, zitten) wordt geïnitieerd of ondersteund.  Verbetering van de kwaliteit van leven van ernstig meervoudig complex beperkte kinderen staat daarbij voorop.

Daarnaast zal het bestuur nieuwe initiatieven beoordelen op de doelstellingen van de Stichting en voor zover passend ook qua middelen met een bijdrage ondersteunen. Daarbij neemt het bestuur  steeds in aanmerking in hoeverre de ondersteuning een meer permanent karakter kan hebben en welke inspanningen daarvoor verricht moeten worden.

Vastgesteld
Den Haag,  februari 2017