Jaarplan 2018 ea

Met het oog op de Europese Privacywet heeft het bestuur de beleidslijn daarover vastgesteld. De tekst daarvan vindt u hier. 20180321 omgang met persoonsgegevens

In de vergadering van september 2017 heeft het bestuur een huishoudelijk reglement vastgesteld, met name om de positie van de kascommissie te regelen.  De tekst vindt u hier. 20170927huishoudelijk reglement

Jaarplan 2018

In het jaar 2018 zal Stichting PhySCI zijn werk voortzetten met als doel  hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen en zo nodig medicatie en/of voedsel.

Voortzetting van het werk in Meymensingh, Muktagacha en Dinajpur (Bangladesh).
In 2018 zullen er Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse reizen, de verwachting is in oktober en november a.s..
Lees meer

Meerjarenbeleidsplan Stichting PhySCI, 2018 tot en met 2023

De Stichting Physiotherapy Support Children International, afgekort  PhySCI, is opgericht in oktober 2013 en heeft haar zetel te ’s-Gravenhage. De stichting beoogt een algemeen nut.

Het werk
De stichting heeft als doel hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen. Aanvullend kan de Stichting activiteiten stimuleren die met één en ander verband houden, daartoe behoren en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Lees meer

Hulpmiddelen voor Meymensingh

Als je erop moet wachten, lijkt het wel een eeuwigheid te duren,  maar ‘eindelijk’ zijn de nieuwe hulpmiddelen die voor de gehandicapte kinderen in Meymensingh nodig waren klaar. Wat is dat gaaf!!

Er zijn nieuwe hoekstoeltjes voor de kleintjes, nieuwe spalken en statafels. Zó kunnen ze weer aan de slag.