Financieel

Het standaardformulier publicatieplicht vindt u hier 20220520anbi-format2021-650-fondswerv-organisaties

Hier vindt u een link naar de begrotingen en de jaarcijfers 20220515JaarrekeningPhysci2021

De begroting van het lopende jaar vindt u hier:

De laatst vastgestelde jaarrekening van de Stichting Physci vindt u hier:  

De begroting van het vorige jaar vindt u hier:   Begroting 2021 Physci

De laatst vastgestelde jaarrekening van de Stichting Physci vindt u hier:   Jaarrekening Physci 2020

De vastgestelde jaarrekening 2019 van de Stichting Physci vindt u hier:   Jaarrekening Physci 2019

Het standaardformulier publicatieplicht vindt u hier 20220520anbi-format2021-650-fondswerv-organisaties

Hier vindt u een link naar de begrotingen en de jaarcijfers 20220515JaarrekeningPhysci2021

De begroting van het lopende jaar vindt u hier:

De laatst vastgestelde jaarrekening van de Stichting Physci vindt u hier:  

De begroting van het vorige jaar vindt u hier:   Begroting 2021 Physci

De laatst vastgestelde jaarrekening van de Stichting Physci vindt u hier:   Jaarrekening Physci 2020

De vastgestelde jaarrekening 2019 van de Stichting Physci vindt u hier:   Jaarrekening Physci 2019

Jaarverslag 2021

In het jaar 2021 was het coronacrisis, zowel in Bangladesh als in Nederland. Dit heeft veel invloed gehad op ons werk in Bangladesh, want we konden er niet naartoe reizen. Gelukkig kon dit door de vele mogelijkheden als digitaal overleg en uitwisseling van gegevens, ervaringen en resultaten opgevangen worden. En de resultaten zijn bovendien gunstig te noemen. Want ondanks de ernstige situatie in het land door het coronavirus is de zorg voor onze kinderen doorgegaan. De fondsenwerving van Stichting PhySCI is gunstig verlopen, waardoor de realisatie van het werk ook in 2021 mogelijk werd.

Door de situatie in het land konden we niet de dagprogramma’s bieden. De vaccinatiegraad in Bangladesh is erg laag. Inmiddels rond de 40 %, als de cijfers die we ontvangen betrouwbaar zijn. Echter horen we van veel besmettingen en ook over angst voor de nieuwe Omikronvariant.

Op drie locaties (Mymensingh, Dinajpur en Chototara) werd er gewerkt.

Mymensingh: dagcentrum (CP daycare) voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking:

Organisatie:

In Mymensingh is de samenwerking met PCC vanaf 1 januari  2021 gestopt en overgegaan op de samenwerking met de NGO ADD. Dit geldt voor de officiële afwikkelingen met het NGO-bureau, de financiële administratie en de samenwerking van de teams onderling. Het doel is de zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bevorderen.

De start was in het begin niet eenvoudig omdat er een grote achterstand was bij het NGO-bureau door de coronacrisis en sluiting van bureaus. De door ons gestuurde financiële middelen werden pas eind maart beschikbaar gesteld door de instanties.

Toch is het team direct vanaf januari gaan werken. Er werd een nieuw gebouw gevonden in het centrum van Mymensingh, dat goed bereikbaar en ruim is. Het is geverfd en schoongemaakt. De locaties in Vati Barera en Muktagacha konden onder de nieuwe NGO gehuurd worden, maar er waren geen materialen voor inrichting. Voor de inrichting van de drie locaties is een sponsor gevonden en in de loop van het jaar zijn stukje bij beetje alle materialen voor een basisinrichting aangeschaft. Een en ander liep vertraging op door regelmatige sluiting van de samenleving. Dat ging op en neer, maar tegen het eind van het jaar was alles aanwezig.

De zorg:

Aanvankelijk is de zorg geleverd door middel van huisbezoeken. De teams hebben de kinderen thuis bezocht voor oefeningen, adviezen en instructies. Later zijn de kinderen met de moeders één voor één naar het centrum gekomen voor onderzoeken. Dat is een goede start om te kijken welke oefeningen en hulpmiddelen een kind nodig heeft om vooruit te komen of om te evalueren wat eerder is ondernomen en eventuele aanpassingen te doen in een behandelplan.

Alle kinderen zijn gezien. Van de onderzoeken kregen we veel foto’s, video’s en na afronding de verslagen. Bij de onderzoeken is een inventarisatie gemaakt voor de hulpmiddelen die nodig waren, zoals spalken, speciaal aangepaste stoeltjes, rolstoelen, looptrainers en statafels. Voor 77 kinderen is dat al snel veel, maar erg belangrijk, want hulpmiddelen werken elke dag therapeutisch.

Het team wachtte op goedkeuring van ons voor het bestellen van de hulpmiddelen, maar het bestuur is ervan uitgegaan dat ze het goed beoordeeld hebben en inmiddels zoveel kennis hebben om hun eigen beslissingen hierin te nemen. De hulpmiddelen zijn dus aangemeten, besteld en verstrekt.

De verslagen zijn gelezen en in combinatie met de foto ’s en video’s, kon Stichting PhySCI, op een paar vragen en opmerkingen na, het eens zijn met de plannen.

Er zijn met name veel hulpmiddelen voor thuis verstrekt, want daardoor hebben de kinderen veel meer profijt van oefeningen. Hier kan gedacht worden aan spalken die de spieren ontspannen en staan en lopen mogelijk maken, of statafels voor kinderen die niet zelfstandig kunnen staan. Hiermee hebben ze een andere kijk op de wereld dan dat ze de hele dag op een bed liggen in een donker huisje, geïsoleerd van al het leven buiten. Ook een houten stoeltje helpt daarbij. Die stoeltjes kunnen buiten staan en dan kan een kindje meedoen en erbij horen. Vanuit fysiotherapie en zorg bekeken zijn deze hulpmiddelen belangrijk voor de kinderen.

In het jaar 2020 hebben we in samenwerking met de Wilde Ganzen een corona noodactie kunnen uitrollen. Dat hield in dat maandelijks voedselpakketten konden worden verstrekt, maar ook een uitgebreid programma van verstrekken van materialen voor inkomen genererende activiteiten  van de bij ons werk betrokken gezinnen. Dit jaar hebben we geëvalueerd of dit ook heeft bijgedragen aan effecten voor de langere termijn. Gelukkig blijkt dit duidelijk het geval.

REPORT OF I.G.A. SUPPORT DURING CORONA VIRUS ( brief uit Mymensingh)

C.P. DAYCARE PROJECT is working with cerebral palsy (C.P) CHILD in Mymensingh at KATHGOLA BAZAR. In this organization all parents of child are poor. They live from hand to mouth. During pandemic situation in 2020 every parent became helpless and hopeless because of CORONA VIRUS. In that bad situation Stichting PhySCI extended her helping hands for parents. They provided IGA (INCOME GENERATING ACTIVITY) to the parents. 48 family got different amount of money according to their profession and capability. someone decided to buy milking cow, someone decided to buy sewing machine, someone invested money for shop, few people used money for agricultural cultivation. someone did business of cloth. 3 parents decided to buy van. one father bought van, another one auto van and other one auto rickshaw. getting this I.G.A. support every family started income. It was really helpful for them to income money for their family. someone used money for medicine, someone used money for their food and cloth, someone used it for their living.

During this pandemic situation parents got really great support to lead their family. they are grateful and thankful to the Stichting PhySCI and other doners who are helping us endlessly.

In navolging van 2020 waarin we voor 77 families elke maand een voedselpakket konden verstrekken omdat het nodig bleek, hebben de families in 2021 slechts vier keer een voedselpakket gekregen, omdat het beter leek te gaan. Het blijft helaas zo dat de families waarmee gewerkt wordt tot de allerarmsten behoren en er vaak niet voldoende voedsel is. Gelukkig heeft Stichting PhySCI hen kunnen helpen, want een goede voedingstoestand is een basis van al het leven. Het team ter plaatse is goed kritisch bij het beoordelen van de noden van de families, het team kent de omstandigheden van de individuele gezinnen en beoordeelt de voedselondersteuning naar eigen inzicht.

Er zijn veel kinderen met ernstige epilepsie en de medicijnen hiervoor zijn steeds verstrekt.

Een afvaardiging van het Mymensingh team heeft het team in Dinajpur bezocht vanwege overleg met de accountant om te komen tot een uniforme administratie en om kennis te delen.

Zij hebben als eersten gelogeerd in de gastenverblijven in het nieuwe gebouw.

Chototara

In Mymensingh ondersteunt Stichting PhySCI de dagcentra voor kinderen met een verstandelijke beperking over het algemeen voornamelijk met adviezen en trainingen ter plaatse. Afhankelijk van wat de vragen zijn, wordt hierop ingezet. Vanwege het feit dat er veel kinderen zijn met een meervoudige beperking, zijn er ook in 2021 hulpmiddelen gesponsord.

De kinderen zijn allemaal ontzettend arm en er is grote voedselnood in de gezinnen van Chototara, nog verergerd door de coronasituatie.  Stichting PhySCI heeft daarom op hun verzoek een uitgebreid voedselprogramma ondersteund.  Het hele jaar hebben de teamleden daarmee maaltijden bereid en verspreid onder de 100 kinderen en gezinnen.

Wat leuk is en nieuw ontstaan, is dat het CP-daycareteam gevraagd wordt bij de beoordeling van de nodige hulpmiddelen en bij het instellen ervan, zoals bijvoorbeeld een statafel. Dat is zo mooi dat de teams elkaar weten te vinden en elkaar durven te vragen.

Stationskinderen

Altijd is er aandacht voor de stationskinderen die in een kansarme situatie leven. Stichting PhySCI heeft kunnen ondersteunen in het mooie werk voor de kinderen door het sponsoren van studiematerialen en schooluniformen waarbij de ouders de ene helft betaalden en Stichting PhySCI de andere helft. Zo dragen we bij aan de toekomst van deze kansarme kinderen, onderwijs geeft kansen.

Dinajpur: dagcentrum (CP daycare) voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking.

Halverwege het jaar is het nieuwe gebouw in gebruik genomen voor de kinderen. Het is niet alleen een prachtig dagcentrum geworden, het is ook een teken van hoop voor al de gezinnen die we bereiken: immers zo’n mooi gebouw voor hen: het zegt dat ze de moeite waard zijn, ook al is er een kind met een beperking in het gezin: een lichtpunt in hun leven en kans op acceptatie.

Hoewel aanvankelijk uitsluitend huisbezoeken werden gedaan, konden later de kinderen één voor één met hun ouders voor een jaarlijks onderzoek en evaluatie komen of werden de nieuwe aanmeldingen ontvangen. Er waren ongeveer 140 kinderen en nu 100 nieuwe aanmeldingen. De reden hiervan is de ligging van het nieuwe gebouw. Vanuit de plaats van het nieuwe gebouw is het beter bereikbaar voor een heel nieuw gebied.  Het team heeft zijn handen vol gehad aan onderzoeken van alle kinderen. Oefeningen werden bijgesteld en nieuwe doelen voor het nieuwe jaar geformuleerd.  De benodigde hulpmiddelen zijn geïnventariseerd, opgemeten en besteld.  Voor de spalken werden de kinderen gelijk gegipst.

De Stichting bereikt in Dinajpur nu ongeveer 220 kinderen, (een aantal van de nieuwe aanmeldingen wonen te ver weg en zullen minder frequent komen, maar hebben wel adviezen, oefeningen en hulpmiddelen voor thuis ontvangen).

Zodra de lijst compleet is en er overzicht is van het niveau van de kinderen, zullen ze in het nieuwe jaar starten in de school voorbereidende groepen en in de dagbesteding groepen.

Voorlopig is samenkomen tot het eind van het jaar 2021 nog niet mogelijk gebleken en wordt er afhankelijk van de mogelijkheden aangepast zorg geleverd zodat de kinderen, ouders en staf zo veilig als mogelijk blijven.

Door de opkomst van het coronavirus zijn juist de huisbezoeken dit jaar de werkwijze geweest om de zorg voor de kinderen voort te zetten en dat is zeer zinvolle hulpverlening gebleken. Naast de meer mobiele kinderen blijft aandacht en zorg voor de meer complex beperkte kinderen zo belangrijk voor de kwaliteit van leven voor deze kinderen. Het geven van voorlichting aan ouders is een belangrijke taak van het team en ook ze te motiveren en instrueren de oefeningen met hun kind ook daadwerkelijk toe te passen en vol te houden.

Verstrekkingen

Tegen de tijd dat de winter begon en het koud werd in Dinajpur zijn er warme dekens verstrekt. Hiervoor was een ‘meeting’ georganiseerd in de tuin van het nieuwe gebouw, waar 150 ouders en kinderen verzamelden en op afstand gezeten hun nieuwe deken ontvingen. Het is goed dat ouders elkaar ontmoeten en de verbinding voelen met elkaar.

Ook de hulpmiddelen zijn verstrekt en medicijnen voor de kinderen met epilepsie.

In Dinajpur heeft ook de corona noodactie goede resultaten opgeleverd. Meerdere ouders konden inkomsten genereren door eieren van kippen te verkopen, melk van de koeien of een kalf te verkopen, producten uit een winkel of bedrijfje aan te bieden. De moeders hebben de naailessen en de naaimachine benut om eigen inkomsten te generen, een droom die is uitgekomen.

Niet alle koeien hebben het overleefd helaas, door ziekte. Deze koeien verkocht men snel om toch wat geld over te houden. We konden een aantal nieuwe koeien verstrekken, wel met begeleidende adviezen om bijvoorbeeld behandeling te geven bij ziekte.

Ondanks deze verbeterde omstandigheden was de voedingstoestand van een groot aantal gezinnen toch erg slecht, mede ook door de enorm gestegen prijzen van het voedsel. Stichting PhySCI heeft ook in 2021 voedselpakketten kunnen verstrekken, maar er waren er minder nodig dan in 2020. (In 2020 werden 470 voedselpakketten verstrekt, in 2021 220).

Het nieuwe gebouw in Dinajpur:

Het nieuwe gebouw is in gebruik genomen maar nog niet met volle klassen.

De groentetuin heeft al een klein aantal mango ’s opgeleverd. Het is nog onvoldoende voor de markt, maar wel fijn dat het zo goed groeit.

De afwerking van de snoezelruimte is vertraagd, maar dit zal in januari 2022 gerealiseerd worden.

De koestal kwam gereed en in oktober zijn er twee Bengaalse koeien met kalf gekomen.

Het is de bedoeling dat de kalfjes verkocht gaan worden en de koeien gemolken. Ook zullen er na de winter buitenlandse koeien worden aangeschaft.

De visvijver in Dinajpur:

De visvijver wordt geëxploiteerd. Het lijkt erop dat de prijzen voor de vis op de markt beter zijn dan in 2020, maar er zijn nog geen definitieve cijfers bekend.

Het is in ieder geval de winst in deze moeilijke tijden dat de kinderen en families wel vis ontvangen.

Stichting PhySCI:

PhySCI prijst zich gelukkig met een groeiend aantal donateurs en sponsoren. We merken dat het netwerk om ons heen zich uitbreidt en dat mensen ons vinden via de website of via mond-tot-mondreclame. Vele vrijwilligers zetten zich in. In het afgelopen jaar waren er niet veel acties mogelijk door de beperkingen die het coronavirus met zich meebracht.

De jaarlijkse fietstocht kon dit jaar doorgaan. De deelnemers vertrokken vanaf de locatie in de Lier bij Rob en Miranda Eberhardt en passeerden Fred en Anja Schmitz in de weilanden waar ze met een spandoek van PhySCI stonden met zelfgemaakte Bengaalse hapjes. Het was een prachtige dag.

Er was een markt in Zevenbergen in september, waarvan we in de opbrengst mochten delen.

De PKN-kerk in Groningen bedacht ons met een prachtige donatie vanuit een deurcollecte.

Paul en Marian van Kalmthout gaven een feest en nodigden hun gasten uit een donatie aan PhySCI te doen. Dat werd een mooi bedrag waarvoor we mooie materialen konden bestellen voor fysiotherapie, zintuiglijke prikkelverwerking en ontwikkelingsmaterialen voor de kinderen in de dagcentra in Bangladesh.

Biblionef doneerde een doos prachtige boeken voor Bangladesh.

Elke week ontvangt Stichting PhySCI speelgoed, ontwikkelingsmaterialen, gebreide dekens door de breiclubs in Loosduinen en andere locaties, semi-orthopedische korsetschoenen voor hergebruik, zodat we in oktober 21 dozen hebben kunnen inpakken met materialen voor onze CP-daycares, Chototara en de stationskinderen. De dozen zijn verstuurd naar Dhaka per vliegtuig.

Er hebben diverse kerstacties plaatsgevonden, ondanks alle moeilijkheden; dat is toch super: kunstartikelen werden gemaakt en aangeboden door kunstenares Jenny Mettendaf en Francien Schmitz, met een mooie opbrengst.

Anne-Rose van der Zwet maakte thuis ruim 40 kerststukken en kunstwerken voor de verkoop. Ook de kaartenclub van Joke Haenraets in Hendrik Ido Ambacht leverde een bijdrage door het verkopen van de zelfgemaakte kerstkaarten.

Christa van der Heyden organiseerde weer de kerstbrodenactie waar volgers van PhySCI voor een bestelling van 61 broden zorgden.

De kerk in Bilthoven bracht met de kerstcollecte ook een prachtig bedrag bij elkaar.

Ondanks alles was er door inspanningen van velen dus toch veel mogelijk wat hartverwarmend is.

We vertrouwen erop dat onze activiteiten in het komende jaar weer mogelijk zullen worden.

Er zijn drie nieuwsbrieven verschenen.

De website is aangepast en het gedeelte in het Engels is vernieuwd. Het wordt goed up-to-date gehouden en doet verslag van alle activiteiten in Nederland en Bangladesh.

We hebben een facebookpagina waardoor we weer een ander publiek bereiken.

Voor het werven van sponsors zijn gerichte aanvragen gedaan bij stichtingen die fondsen beschikbaar stellen en waar het werk van PhySCI voldeed aan de gestelde criteria. Daar is heel positief op gereageerd en maakt het mogelijk ons werk ook in 2022 voort te zetten.

Comité van aanbeveling: Ons comité van aanbeveling bestaat uit:

  • Sandra Titulaer, kinderrevalidatie arts.
  • Hans van Heyningen: oud SP-politicus.
  • Pierre Heynen, voormalig voorzitter College van Bestuur van ROC Mondriaan, oud lid 2e kamer, oud-wethouder van Den Haag.

Door hun naam te willen verbinden aan Stichting PhySCI voelen wij ons gesteund is ons werk.

Ook is Sandra Titulaer altijd bereid om vragen op inhoudelijk gebied te beantwoorden en heeft Ria Schmitz bij haar op de gipskamer in het Erasmus meegelopen om daar praktische kennis op te doen ten aanzien van gipsen voor spalken.

Bestuur:

Dit jaar waren er geen wijzigingen in het bestuur.

De vergaderingen hebben als gevolg van corona plaatsgevonden door middel van Zoommeetings. Het is een goed alternatief.

De kascontrolecommissie kon wel life bijeenkomen, omdat dit in een kleiner gezelschap mogelijk was.

Elke maand krijgen alle bestuursleden van de voorzitter een update van de ontwikkelingen in Bangladesh of zaken betreffende de Stichting. Zo wordt het bestuur goed op de hoogte gehouden van actuele zaken. Dit maakt het mogelijk dat er snel beslissingen genomen kunnen worden als dat nodig is.

Rond de zomer zijn we benaderd door Stichting Afeto met een voorstel tot samenwerking.

In overleg met elkaar zijn we tot overeenstemming kunnen komen dit te realiseren in 2022. Het doel is de kwaliteit van ons schoolvoorbereidend programma te verbeteren en zo de inclusie van onze kinderen met een lichamelijke beperking in het reguliere onderwijs te bevorderen.

Toekomst

Met veel enthousiasme en inzet zetten wij ons werk voort in 2022.

PhySCI blijft samenwerken met de NGO ADD waar nu beide projecten zijn ondergebracht.

PhySCI zal vrijwilligers uitzenden voor de continuering van de projecten waar wij onze kennis, advisering, training en financiële ondersteuning bijdragen, zodra de coronasituatie dit veilig mogelijk maakt.

Stichting PhySCI zal contact zoeken met professionals om hen te interesseren voor samenwerking in de toekomst en voortzetting van het werk te blijven garanderen op de lange termijn.  

Door acties, presentaties en het uitbreiden van bekendheid van ons werk hopen wij blijvende waardering te kunnen vinden bij onze omgeving en meer donateurs en sponsors te kunnen interesseren ons te steunen.

Op beide locaties draaien de teams zelfstandig door het jaar heen maar training en advisering blijft nog nodig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

We zullen initiatieven ontplooien om in de toekomst samen te kunnen werken met de Wilde Ganzen en het Liliane Fonds vanwege kennisdeling en om duurzaamheid van onze projecten te bevorderen.

Tot slot

We zijn blij met een groeiend enthousiasme over ons werk en de creativiteit en vindingrijkheid van vrijwilligers om geld of goederen te faciliteren en de geweldige sponsors die ons hebben ondersteund waardoor ons werk mogelijk is.

Wij danken eenieder die hier zijn bijdrage aan levert. Den Haag,  maart 2022

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 begon veelbelovend. Op donderdag 9 januari reisde Ria Schmitz, fysiotherapeut en voorzitter van Stichting PhySCI naar Bangladesh om daar met de teams van Mymensingh en Dinajpur te gaan werken.

Mymensingh

CP daycare voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking:

Op drie locaties ( Mymensingh, Dinajpur en Chototara)wordt gewerkt en komen de kinderen vol enthousiasme 2x per week naar de CP daycare. Ze volgen daar een programma op de belevingsgroep of in de school voorbereidende groep. Ze ontvangen therapie, spel en activiteiten die hun individuele ontwikkeling stimuleren. De moeders zijn erbij en krijgen adviezen, instructies en kunnen hun ervaringen delen met het team en elkaar.

Gedurende een maand werd Mymensingh door Ria bezocht, waar alle kinderen werden gezien samen met hun moeders of ouders. De eerste twee dagen gingen we van start met trainingen betreffende: onderzoek en behandeling, in theorie en praktijk, activiteiten voor het dagprogramma en het gebruik van materialen. Hiermee starten is in de afgelopen jaren zinvol gebleken zodat het team met opgefriste kennis aan de onderzoeken van de kinderen begint. Het levert meer begrip op en is een effectievere werkwijze. Het is fijn om te zien dat het team elk jaar vooruitgang laat zien.

77 kinderen met ieder hun individuele problematiek en mogelijkheden kwamen voorbij. Voor overleg was Sandra Titulaer, kinderrevalidatiearts, vanuit Nederland steeds goed bereikbaar. Ze gaf snel antwoord en advies bij vragen die zich tijdens het werkbezoek van Ria Schmitz voordeden. Dit was een fijne en waardevolle samenwerking.

Het was in de maand januari erg koud en zonder verwarming en geïsoleerde huizen voor de kwetsbare kinderen erg zwaar. Voor alle kinderen hebben we daarom warme dekens verstrekt. 

Bij de onderzoeken is een inventarisatie gemaakt voor de hulpmiddelen die nodig waren, zoals spalken, speciaal aangepaste stoeltjes, rolstoelen, looptrainers en statafels. Voor 77 kinderen is dat al snel veel, maar erg belangrijk, want hulpmiddelen werken elke dag therapeutisch. Met de instrumentmaker zijn we in overleg getreden om de spalken te verbeteren. Dit was nodig want niet alle spalken voldeden. Het is fijn dat de instrumentmaker openstaat voor feedback en zijn product graag verbetert. Ook met de timmerman is veel overleg gepleegd voor het aanpassen van stoeltjes voor individuele kinderen die dat nodig hadden. Het is een fijn samenwerken met deze handwerklieden.

Een nieuwe stap was het aanleggen van redressiegips bij een aantal kinderen. Nieuw voor de professionals in Bangladesh maar heel nodig en zinvol bij de kinderen waar verkortingen in spieren zijn ontstaan die nog hersteld kunnen worden. Dit project is gelukt en daar kunnen we met elkaar trots op zijn.

We hebben moederbijeenkomsten gehouden op de drie locaties. Deze zijn voor kennisoverdracht, delen van ervaringen en belevingsactiviteiten. Het is heel leerzaam voor allen, prettig, verbindend en gaat gepaard met veel vrolijkheid. Dat is ook zo belangrijk voor de moeders, onbezorgd kunnen lachen en meedoen aan spel.
Huisbezoeken waren nodig, waar vooral ook instructie van hulpmiddelen aan de orde is gekomen.

Vanwege de afwijzing van een meisje van onze CP daycare op school, hebben we met ons team de school bezocht. Het probleem van de directie en staf was dat ze niet wisten hoe met dit meisje om te gaan. Dat is niet gek, want ze kon niet spreken en was ook niet gewend zich aan regels te houden.
Een interactieve les over individuele beperkingen en mogelijkheden van het meisje en een aantal afspraken en maatregelen, zoals een speciaal aangepaste stoel en hulp van moeder tijdens de les, heeft ervoor gezorgd dat het meisje nu op school kan meedoen.
Deze voorlichting op scholen is een belangrijk onderdeel van ons werk en bevordert de inclusie van kinderen met een beperking in het onderwijs.

Chototara
In Mymensingh ondersteunen we de dagcentra voor kinderen met een verstandelijke beperking. Afhankelijk van wat de vragen zijn, wordt hierop ingezet.

Dit jaar bezocht Ria alle dagcentra en onderzocht de kinderen met een meervoudige beperking. Aan de moeders en de staf werden daarvoor adviezen en oefeningen gegeven en de benodigde hulpmiddelen verstrekt. Ook hier is een redressie gips periode ingezet voor een jongen, met veel succes.
Deze kinderen hadden het ook te koud waarvoor Stichting PhySCI warme dekens heeft uitgedeeld.

Stations kinderen

Altijd is er aandacht voor de stations kinderen die in een kansarme situatie leven. Ze zijn bezocht en er is een activiteitenprogramma aangeboden. Studiematerialen zijn verstrekt.

Trainingen:
Omdat de teams van de CP daycares en Chototara goed samenwerken hebben we afgesloten met drie dagen trainingen met de gezamenlijke teams. Alle onderwerpen kwamen voorbij die nodig zijn in het werk met kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking.

Verstrekkingen:
Tijdens het bezoek in Mymensingh zijn er hulpmiddelen aangemeten en andere aangevraagd/besteld, warme dekens uitgedeeld, studiematerialen en materialen voor het draaien van de dagcentra verstrekt.

Dinajpur
CP daycare voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking.

In februari is Ria Schmitz doorgereisd naar Dinajpur en daar met het team aan de slag gegaan.  

Ook hier kwamen de kinderen voor het jaarlijkse onderzoek en evaluatie en werden nieuwe kinderen onderzocht, samen met het team en de ouders. Oefeningen werden bijgesteld en nieuwe doelen voor het nieuwe jaar geformuleerd.  De benodigde hulpmiddelen zijn geïnventariseerd.  Voor de spalken werd al voor een gedeelte van de kinderen gelijk gegipst.

Het team heeft zichzelf door training en oefening verder ontwikkeld en zorg gedragen dat het geleerde tijdens trainingen wordt toegepast. Zo worden er elk jaar zichtbaar stapjes gemaakt.

De Stichting bereikt in Dinajpur 155 kinderen.  Er wordt gewerkt op meerdere niveaus.  In de dagbesteding groepen voor meervoudig beperkte kinderen en de school voorbereidende groepen komen de kinderen 2x per week. Ouders participeren in de programma ’s en krijgen instructies voor oefeningen of activiteiten en spel voor thuis.  Deze kinderen krijgen allen een volwaardige, voedzame maaltijd aangeboden, omdat ze lang van huis zijn en omdat velen nog in armoede leven met schaarse maaltijden.

In de vroeghulp groepen, (in Bangladesh noemen we het de Babygroepen) komen de moeders met kinderen één keer per week. Er zijn zoveel jonge kinderen die vergelijkbare problematiek hebben, zodat het programma hierop is afgestemd.  De veelal jonge moeders vinden veel steun bij elkaar, oefenen samen met hun jonge kindje en leren over hantering, houding tijdens het eten en de belevingsactiviteiten waar de kinderen van genieten.

Op vrijdag komen de schoolkinderen op hun vrije dag naar het centrum, 1x per week dus, voor hun oefeningen en spel.

Voorts zijn er tussen de 40 en 60 kinderen die thuis bezocht worden voor oefening, advies en spel. Deze zijn te ernstig beperkt om naar het centrum te komen. Elk staflid doet huisbezoeken in de namiddag, zodat elk kind minstens een keer per week bezocht wordt.

Deze huisbezoeken waren voor dit jaar een speerpunt. Aandacht en zorg voor de meer complex beperkte kinderen is zo belangrijk voor de kwaliteit van leven voor deze kinderen. Het geven van voorlichting aan ouders is een belangrijke taak van ons team en ook ze te motiveren en instrueren de oefeningen met hun kind ook daadwerkelijk toe te passen en vol te houden.

Door de opkomst van het Corona virus in maart/april van dit jaar zijn juist de huisbezoeken het middel geweest om de zorg voor onze kinderen voort te zetten.

Trainingen:
Voor de behandeling en dagbesteding werden nog praktische trainingen gegeven wat altijd wenselijk is en nodig voor de gehele staf die met de kinderen werkt.  We zijn een lerend team en in ontwikkeling.  Dit jaar hebben we veel kinderen uitgenodigd voor de praktijktrainingen als extra oefening.

Verstrekkingen:
Er zijn warme dekens verstrekt, materialen voor de activiteiten in het dagcentrum en studiematerialen, hulpmiddelen zijn aangemeten of besteld. Ook zijn er fietsen voor de teamleden gesponsord.

In Dinajpur bleek in februari dat er een groot aantal gezinnen te kampen had met voedselschaarste. Daarom hebben we voor 40 gezinnen voedselpakketten uitgereikt.
Niet wetend dat er nog een ergere crisis boven het hoofd hing.

Nadat Ria Schmitz net op tijd naar Nederland kon reizen, brak kort daarna ook in Bangladesh het Corona virus uit. Zowel in Mymensingh als in Dinajpur werd door de ouders van ‘onze’ kinderen de noodklok geluid.

Er werd een “Lock down” afgekondigd door de overheid. Dat had tot gevolg dat mensen niet konden werken. Veel ouders van de gezinnen die zorg ontvangen voor hun kind met een beperking zijn dagloner. Geen werk betekent onmiddellijk geen eten.
Stichting PhySCI heeft direct een actie gestart voor het verstrekken van voedselpakketten voor ‘onze’ gezinnen. Want de kinderen zijn al kwetsbaar en een goede voedseltoestand draagt bij aan hun weerstand.
Onze actie kreeg snel goed gevolg waardoor we voor 100 gezinnen voedselpakketten konden bieden.

We moesten echter verder kijken naar de toekomst. Met name hoe we ervoor konden zorgen dat ouders minder afhankelijk zouden worden en een manier konden vinden om een middel van bestaan op te bouwen. Voor hun gezin kunnen zorgen door onafhankelijke arbeid was het idee.

Wilde Ganzen Corona Fonds
Toen kwam er het initiatief van Wilde Ganzen: het “Wilde Ganzen Corona Fonds”. Het geld dat Stichting PhySCI bij elkaar kon krijgen om bij het Coronaleed te helpen, werd verdubbeld voor de projecten in Bangladesh door de Wilde Ganzen. 

Ons projectplan:
Doel: Het verstrekken van voedselpakketten op korte termijn en voor de langere termijn de ouders van onze kinderen helpen om een onafhankelijk beroep uit te gaan oefenen en/of in hun eigen voedsel en gezinsinkomen te gaan voorzien.

Doelgroep: 170gezinnen die een kind hebben met een lichamelijk of meervoudige beperking die ons dagcentrum bezoeken, die behoren tot de allerarmste gezinnen in Bangladesh en door het Corona virus getroffen zijn door werkeloosheid, verlies van gezinsinkomen, gebrek aan voedsel, waardoor honger is ontstaan.

Tijdsplanning: vanaf 1 april zijn we gestart met het vertrekken van voedselpakketten, want de nood was hoog. Voor de meer structurele oplossingen voerden we actie van 28 april tot eind augustus.

Het resultaat: Wat we enthousiast zijn gestart in april is een groot succes geworden. Het is echt noodhulp geworden, snel uitgezet en gerealiseerd en daarom zo zinvol en helpend. De teams hebben hard gewerkt en samen met de ouders hun schouders eronder gezet. Zo heeft het verbindend gewerkt.

Gerealiseerd is
189 gezinnen hebben voedselpakketten ontvangen en omdat de crisis voortduurt, wordt dit nog voortgezet al naar gelang er behoefte is bij de gezinnen;
42 families ontvingen zaden, rijstplantjes, bananenplanten en tuingereedschappen, waterpomp en ploeg;
3 families ontvingen een riksja of bakfiets, een vader een cementmolen;
41 moeders kregen 20 lessen in patroon tekenen, maat nemen, naaien en naaimachine bedienen, met eigen naaimachine en materialen om een start te maken met eigen bedrijfje aan huis; Extra zinvol om juist vrouwen te ondersteunen!
30 families ontvingen een melkkoe en 10 families geiten met kippen;
34 families kregen ondersteuning om een eigen winkel te beginnen. Dit varieerde van kaaswinkel, betelnoten verkoop, thee stal, kruidenier, mandenmakerij tot ijzer bewerking en verkoop speelgoed.

Uiteraard zijn we de Wilde Ganzen en sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt zeer dankbaar.

Activiteiten:
Onder invloed van het virus hebben alle activiteiten in Mymensingh en Dinajpur hinder of vertraging opgelopen.

De dagcentra moesten in april sluiten en zijn tot op heden gesloten. De zorg voor de kinderen ging door, middels huisbezoeken en ondersteuning van de ouders en het leveren van de hulpmiddelen thuis. Het bleek dat, nu alle kinderen huisbezoek kregen, er ook voordelen waren. De teams kwamen dichterbij de ouders te staan, konden veel adviseren en instrueren in de thuissituatie en er ontstond een grote verbondenheid.

Het nieuwe gebouw in Dinajpur:
In 2020 hoopten we samen met de Wilde Ganzen en partner ( wil graag anoniem blijven), de bouw van een nieuw kinderdagcentrum (project 2018.0403) gerealiseerd te hebben en het gebouw in het najaar 2020 feestelijk te openen.

De bouw werd in april 2020 eerst stilgelegd maar langzaam maar zeker in kleine vorm weer opgepakt met als resultaat dat de bouw in 2020 is afgerond, het nieuwe gebouw is klaar. Het is erg mooi geworden, er zijn meer lokalen, het is beter bereikbaar en goed toegankelijk. Het heeft veel aandacht getrokken in de omgeving en inmiddels zijn er nu al 40 nieuwe kinderen met een beperking aangemeld.
Nog niet alle materialen voor de inrichting zijn geleverd, maar van lieverlee komt dit in orde.

De visvijver in Dinajpur:
De visvijver bestond inmiddels drie jaar, waardoor het huurcontract afliep.
Er is een nieuwe vijver in gebruik genomen, die dichterbij het centrum is gelegen. Omdat de economie ernstig is geraakt door het Coronavirus is de markt dit jaar niet gunstig en daardoor de opbrengst verminderd. De mensen hebben geen geld voor vlees of vis. De prijs is gedaald. Echter hebben de kinderen en families wel vis ontvangen, dat is in ieder geval de winst in deze moeilijke tijden.

Organisatie:
In Mymensingh bestaat de CP daycare inmiddels 10 jaar en viel wat betreft de organisatie onder de NGO PCC. Aan het eind van dit jaar hebben wij op verzoek van het team in Mymensingh besloten deze samenwerking per 1 januari 2021 te beëindigen.

Het doel is de zelfstandigheid en onafhankelijkheid te bevorderen. Er zijn afspraken gemaakt met CP daycare Mymensingh om deze organisatorisch onder te brengen bij ADD.

Stichting PhySCI:
PhySCI prijst zich gelukkig met een groeiend aantal donateurs en sponsoren. We merken dat het netwerk om ons heen zich uitbreidt en dat mensen ons vinden via de website of via mond-tot-mondreclame. Vele vrijwilligers zetten zich in. In het afgelopen jaar waren er niet veel acties mogelijk door de beperkingen die het virus met zich meebracht. Toch was er een markt in Zevenbergen en hebben er diverse kerstacties plaatsgevonden, wat hartverwarmend was. 

We vertrouwen erop dat onze activiteiten in het komende jaar weer mogelijk zullen worden.

Er zijn drie nieuwsbrieven verschenen.

We hebben een kookteam voor het bereiden van Bengaalse maaltijden, dit jaar was er één mogelijk met veel succes. Volgend jaar staan wij er weer klaar voor.  

De website wordt goed up-to-date gehouden en doet verslag van alle activiteiten in Nederland en Bangladesh. We hebben een Facebookpagina waardoor we weer een ander publiek bereiken.

Voor het werven van sponsors zijn gerichte aanvragen gedaan bij Stichtingen die fondsen beschikbaar stellen en waar het werk van PhySCI voldeed aan de gestelde criteria.

Comité van aanbeveling:
Ons comité van aanbeveling bestaat uit:Sandra Titulaer, kinderrevalidatie arts.
Hans van Heyningen: oud SP-politicus.
Pierre Heynen, voorzitter college bestuur van ROC Mondriaan, oud lid 2 e kamer, oud wethouder van Den Haag.
Door hun naam te willen verbinden aan Stichting PhySCI voelen wij ons gesteund is ons werk.

Bestuur:
Als tweede penningmeester is toegetreden tot het bestuur: Aarnout Melis. Momenteel werken de eerste en tweede penningmeester samen om tot een geleidelijke overdracht van het werk te komen.

Toekomst
Met veel enthousiasme en inzet zetten wij ons werk voort in 2021

PhySCI blijft samenwerken met de NGO ADD waar nu beide projecten zijn ondergebracht.

PhySCI zal vrijwilligers uitzenden voor de continuering van de projecten waar wij onze kennis, advisering, training en financiële ondersteuning bijdragen.

We weten nu nog niet wanneer het volgende bezoek mogelijk zal zijn. Zodra het kan, zullen professionals afreizen.

Door acties, presentaties en het uitbreiden van bekendheid van ons werk hopen wij blijvende waardering te kunnen vinden bij onze omgeving en meer donateurs en sponsors te kunnen interesseren ons te steunen.

Op beide locaties draaien de teams zelfstandig door het jaar heen maar training en advisering blijft nog nodig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Tot slot
We zijn blij met een groeiend enthousiasme over ons werk en de creativiteit en vindingrijkheid van vrijwilligers om geld of goederen te faciliteren en de geweldige sponsors die ons hebben ondersteund waardoor ons werk mogelijk is.

Wij danken eenieder die hier zijn bijdrage aan levert.

Den Haag,              4 juni  2021

Het jaarverslag 2020 vindt u hier (als pdf)

Het jaarverslag 2019 vindt u hier (als pdf)

Het jaarverslag 2018 vindt u hier (als pdf)

Het jaarverslag 2017 vindt u hier (als pdf)