Financieel

Het standaardformulier publicatieplicht vindt u hier

Hier vindt u een link naar de begrotingen en de jaarcijfers

De begroting van het lopende jaar vindt u hier: Begroting Physci 2020

De laatst vastgestelde jaarrekening van de Stichting Physci vindt u hier:   Jaarrekening Physci 2019

De begroting van het vorige jaar vindt u hier: Begroting Physci 2019

De vastgestelde jaarrekening 2017 van de Stichting Physci vindt u hier:   Jaarrekening Physci 2018

Voedselprogramma 2020
Het Corona virus ook Bangladesh bereikt. Dat is een grote ramp voor de allerarmste mensen op de wereld, onbeschermd, weinig zorg en medische mogelijkheden, overbevolking, slechte hygiënische omstandigheden.

Al snel heeft de overheid een soort “Lock down” afgekondigd. Dat had tot gevolg dat mensen niet konden werken, want veel ouders van de gezinnen die zorg ontvangen voor hun kind met een beperking zijn dagloner. Geen werk betekent onmiddellijk geen eten.

Stichting PhySCI is direct een actie gestart voor het verstrekken van voedselpakketten voor ‘onze’ gezinnen. Want de kinderen zijn al kwetsbaar en een goede voedseltoestand draagt bij aan hun weerstand.

Op onze actie reageerden onze donateurs heel goed, waardoor 100 gezinnen onmiddellijk een voedselpakket konden krijgen en de stichting Physci dit nog 2 à 3 keer mogelijk kan maken.

We moeten echter verder kijken naar de toekomst. Het is immers belangrijk dat ouders  minder afhankelijk worden en een middel van bestaan op kunnen bouwen, zodat ze voor hun gezin kunnen zorgen door onafhankelijke arbeid.

Wilde Ganzen Corona Fonds
Daarom zijn we zo blij met het initiatief van Wilde Ganzen die een Wilde Ganzen Corona Fonds hebben opgericht. Daarin zeggen ze toe om het geld dat Stichting PhySCI bij elkaar kan krijgen te verdubbelen om de projecten in Bangladesh bij het Coronaleed duurzaam te helpen.

Dit is geweldig.
Daarom zullen wij niet alleen op korte termijn voedselpakketten verstrekken, maar ook de ouders van onze kinderen stimuleren om een onafhankelijk beroep uit te gaan oefenen of in hun eigen levensonderhoud en voedsel te kunnen voorzien.

We gaan het volgende doen:

  • Naaimachines verstrekken aan de moeders, om in hun eigen onderhoud te voorzien;
  • Zaden en tuingereedschap voor het maken van een groentetuin voor eigen voedselvoorziening;
  • Een riksja of bakfiets verstrekken, om zelfstandig ondernemer te worden;
  • Een groentetuin inrichten op  het land van ons nieuwe gebouw

Hier vindt u een pdf van de gehele coronabrief 20200416ACTIE CORONA NOOD in Bangladesh

Jaarverslag 2019

De Stichting heeft zijn activiteiten in 2019 voortgezet en uitgebreid zoals in het jaarplan is beschreven.

Dinajpur
Het werk in het centrum in Dinajpur is voortgezet door het team. Ook dit jaar heeft een kleine wisseling in de staf plaatsgevonden. Een vrouwelijk teamlid is getrouwd en heeft daardoor afscheid genomen, helaas. We zijn blij dat we een nieuwe dame mochten verwelkomen met onderwijs ervaring wat zeer fijn is voor het werken in onze school voorbereidende groep. Het team heeft zichzelf door training en oefening verder ontwikkeld en zorg gedragen dat het geleerde tijdens trainingen in februari en maart van dit jaar wordt toegepast.

De Stichting bereikt 155 kinderen. Er wordt gewerkt op meerdere niveaus. In de dagbesteding groepen voor meervoudig beperkte kinderen en de school voorbereidende groepen komen de kinderen 2x per week. Ouders participeren in de programma ’s en krijgen instructies voor oefeningen of activiteiten en spel voor thuis. Deze kinderen krijgen allen een volwaardige, voedzame maaltijd aangeboden, omdat ze lang van huis zijn en omdat velen nog in armoede leven met schaarse maaltijden.

In de vroeghulp groepen, (in Bangladesh noemen we het de BABY groepen) komen de moeders met kinderen één keer per week. Er zijn zoveel jonge kinderen die vergelijkbare problematiek hebben, zodat het programma hierop is afgestemd. De veelal jonge moeders vinden veel steun bij elkaar, oefenen samen met hun jonge kindje en leren over hantering, houding tijdens het eten en de belevingsactiviteiten waar de kinderen van genieten.

Op vrijdag komen de schoolkinderen op hun vrije dag naar het centrum, 1x per week dus, voor hun oefeningen en spel. Voorts zijn er tussen de 40 en 60 kinderen die thuis bezocht worden voor oefening, advies en spel. Deze zijn te ernstig beperkt om naar het centrum te komen. Elk staflid doet huisbezoeken in de namiddag, zodat elk kind minstens een keer per week bezocht wordt.

Het team geeft aan dat tijdens de huisbezoeken ouders niet altijd begrijpen hoe wenselijk het is zorg te geven aan hun veelal ernstig meervoudig complex beperkte kind. Het kind kan tenslotte niet beter worden en ook niet altijd motorische vooruitgang boeken. Juist voor deze kinderen is het belangrijk bewogen te worden om te ontspannen, pijn te verminderen en longproblemen te verminderen of te voorkomen. Aandacht en zorg is hier belangrijk voor de kwaliteit van leven voor het kind. Het geven van voorlichting aan ouders is een belangrijke taak van ons team en ook ze te motiveren en instrueren de oefeningen met hun kind ook daadwerkelijk vol te houden. Dit wordt ook in het nieuwe jaar een speerpunt voor het team.

In februari en maart zijn door Ria Schmitz, voorzitter en fysiotherapeut samen met de lokaal werkende fysiotherapeut nieuwe kinderen onderzocht en van de andere kinderen het programma en resultaat geëvalueerd, waarna oefeningen werden bijgesteld en nieuwe doelen voor het nieuwe jaar geformuleerd. Door dit samen te doen is de lokale fysiotherapeut inmiddels beter in staat het onderzoek te doen en de behandeling te bepalen. Over het algemeen zijn ouders en kinderen super positief over de geboden zorg, enthousiast en blij met de vooruitgang van de kinderen.

Tien kinderen zullen in het nieuwe jaar naar school gaan, soms moet daar nog wel flink voor gepraat worden met ouders of schoolleiding, maar het lukt en we zijn er blij mee.

Voor de behandeling en dagbesteding werden nog praktische trainingen gegeven wat altijd wenselijk is en nodig voor de gehele staf die met de kinderen werkt. We zijn een lerend team en in ontwikkeling. Heel speciaal was de training Bimmen door fysiotherapeut Marianne van Kalmthout, een muziek belevings activiteit, wat ontzettend goed toepasbaar is voor alle groepen in het dagcentrum en met enthousiasme werd ontvangen.

Dit jaar zijn er een aantal kinderen overleden. Dit willen we niet maar het is helaas ook een onderdeel van ons werk met deze kwetsbare kinderen. Vaak is epilepsie de boosdoener, maar ook stofwisselingsziekten, longproblemen of algehele zwakte en ondervoeding spelen een rol. Het is verdrietig en we proberen de ouders te steunen waar we kunnen.

Het nieuwe gebouw.
In juni van dit jaar is de bouw gestart voor het nieuwe dagcentrum. Het land is bouwklaar gemaakt, een bouwkeet voor de arbeiders geplaatst en de werkzaamheden zijn aangevangen. Door de hevige regenval in de regentijd is er enig oponthoud geweest, maar erna is er gestaag doorgewerkt.

Wekelijks worden we op de hoogte gehouden van de vorderingen.

We verwachten dat het medio juni 2020 klaar voor gebruik zal zijn.

De visvijver:
De visvijver floreert. Dit jaar zijn er geen problemen geweest tijdens de regentijd. De vangst zorgt er voor dat de kinderen 2 x per week vis eten op het centrum en dat er opbrengst is van de verkopen die ADD voor het dagcentrum gebruikt. Het levert een positieve bijdrage aan de realisatie van het project.

Mymensingh:
Ook in Mymensingh is het project bezocht door onze vrijwilligers in februari en maart van dit jaar.

Ria Schmitz en Marianne van Kalmthout, beiden fysiotherapeut, werkten op de CP daycare.

Zeventig kinderen hebben deelgenomen aan het programma. Alle kinderen bezoeken 2 x per week hun groep, hetzij het dagprogramma voor meervoudig beperkte kinderen, hetzij de school voorbereidende groep.

De kinderen zijn verdeeld over 3 locaties afhankelijk van waar ze wonen, dit zijn het PCC centrum in het hartje van Mymensingh, het dorp Muktagacha en het dorp Vati Barera, beide op 45 minuten afstand van Mymensingh.

We zijn erg blij met de staf van de CP daycare in regio Mymensingh die met veel energie en praktische kennis hun werk uitvoert. Het team had zelf al onderzoeken gedaan van nieuwe aanmeldingen. In februari en maart van 2019 heeft Ria, voorzitter en fysiotherapeut van Stichting PhySCI, gedurende 4 weken samen met het team de kinderen gezien, onderzocht, nieuwe plannen gemaakt evenals de jaarlijkse inventarisatie van de benodigde hulpmiddelen gedaan. Dit is een groeiend onderdeel van de begroting omdat er steeds meer meervoudig beperkte kinderen komen.

Helaas is er dit jaar een kindje overleden dit jaar, hij had ernstige epilepsie, het is erg verdrietig voor de ouders waarmee wij uiteraard meeleven.

Ook in Mymensingh gaf Marianne van Kalmthout de training Bimmen voor alle teams, dit was een geweldig evenement en de activiteit ook hier zeer bruikbaar en zinvol voor toepassing in het dagprogramma.

Dagcentra voor kinderen met een verstandelijke beperking: Choto tara:
Ten behoeve van meervoudig beperkte kinderen op dagcentra voor kinderen met een verstandelijke beperking verstrekten we hulpmiddelen in de vorm van spalken en speciale aangepaste houten stoeltjes.

Onze vrijwilligster en professional op gebied van activiteiten/arbeid, therapeut Annerose van der Zwet, heeft zich weer ingezet met creatieve activiteiten voor deze dagcentra, waarbij bijvoorbeeld naaimachines zijn aangeschaft en naailessen zijn gegeven. Hierdoor hebben cliënten kunnen leren naaien en is er op de dagcentra onder begeleiding van moeders kleding gemaakt dit jaar. Dit is een mooie activiteit en bruikbaar voor de meisjes die zich zo een vaardigheid eigen kunnen maken; ook besparen de moeders geld voor het maken van kleding.

School:
Ook in Mymensingh gingen dit jaar kinderen naar school. Elk jaar is dit weer een verrassing want het is een stap verder in hun leven. Omdat er jonge kinderen starten is er niet elk jaar een grote doorstroming, maar elk kind dat naar school kan is er één.

Bijzondere trainingen in Mymensingh:
Naast de gebruikelijke teamtrainingen in oefentherapie, behandeling, activiteiten voor dagprogramma e.d. heeft Stichting PhySCI professionals uit Nederland bereid gevonden extra en bijzonder belangrijke trainingen te geven aan diverse teams in Mymensingh.

Zo is er een tiendaagse training “Local Fundraising” gegeven. Het is een belangrijk onderwerp in verband met de toekomst van de projecten. Het doel is de projecten in Bangladesh financieel minder afhankelijk te maken van buitenlandse sponsors. Naast de teams van de CP daycare in Mymensingh en Dinajpur sloten er graag teamleden van 5 andere projecten aan. Er is hard en vooral praktisch gewerkt onder de bezielende leiding van Mart van den Berg.

Voor het andere deel van de teams gaf Elly van den Bergh een twee weken durende training hygiëne. Zeker geen overbodige luxe in Bangladesh waar hygiëne ver te zoeken is. Teamleden en ouders zijn er bij betrokken en waren erg enthousiast.

Stichting PhySCI:
PhySCI prijst zich gelukkig met een groeiend aantal donateurs en sponsoren. We merken dat het netwerk om ons heen zich uitbreidt en dat mensen ons vinden via de website of via mond-tot-mondreclame. Vele vrijwilligers zetten zich in. Dat kan zijn op de markten waar wij vertegenwoordigd zijn of helpen bij de verkoop, bij het koken van maaltijden bij mensen thuis, bij het geven van presentaties of besprekingen op uitnodiging. Ook zijn er dit jaar vier kerkgemeenschappen die ons enorm hebben gesteund met hun actie. Geweldig.

Er zijn twee nieuwsbrieven verschenen. Inmiddels is de nieuwsbrief in een nieuw jasje gestoken, moderner, kort maar krachtig en met een fris uiterlijk.

Ook dit jaar hebben we Bengaalse maaltijden verzorgd. Daardoor kregen we bekendheid onder een groter publiek en waren we in de gelegenheid te vertellen over het moeilijke leven van de gehandicapte kinderen in Bangladesh, ons werk en de positieve resultaten die we daarmee bereiken. We hebben hiervoor een kookteam waardoor we elkaar kunnen afwisselen.

De website wordt goed up-to-date gehouden en doet verslag van alle activiteiten in Nederland en Bangladesh. Intussen hebben we ook een Facebookpagina waardoor we weer een ander publiek bereiken.

Voor het werven van sponsors zijn gerichte aanvragen gedaan bij Stichtingen die fondsen beschikbaar stellen en waar het werk van PhySCI voldeed aan de gestelde criteria.

Comité van aanbeveling:
In het comité van aanbeveling hebben plaatsgenomen:

Sandra Titulaer, kinderrevalidatie arts.
Hans van Heyningen.
Pierre Heynen, voorzitter college bestuur van ROC Mondriaan, oud lid 2 e kamer, oud wethouder van Den Haag.

Door hun naam te willen verbinden aan Stichting PhySCI voelen wij ons gesteund is ons werk.

Bestuur:
Dit jaar is Daan van Apeldoorn toegetreden tot het bestuur. Een jonge nieuwe aanvulling voor Stichting PhySCI, die zich al heeft bewezen door de nieuwe opzet van de nieuwsbrief te ontwerpen.

Toekomst
Met veel enthousiasme en inzet zetten wij ons werk voort in 2020

PhySCI blijft samenwerken met de NGO PCC in Mymensingh en NGO ADD in regio Dinajpur.

PhySCI zal vrijwilligers uitzenden voor de continuering van de projecten waar wij onze kennis, advisering, training en financiële ondersteuning bijdragen. Het komende bezoek zal zijn in januari en februari van 2020.

Door acties, presentaties en het uitbreiden van bekendheid van ons werk hopen wij blijvende waardering te kunnen vinden bij onze omgeving en meer donateurs en sponsors te kunnen interesseren ons te steunen.

Op beide locaties draaien de teams zelfstandig door het jaar heen maar training en advisering blijft nog nodig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

In Dinajpur hopen we in 2020 samen met de Wilde Ganzen en partner, de bouw van een nieuw kinderdagcentrum (project 2018.0403) gerealiseerd te hebben. ADD zal het gebouw in het najaar 2020 feestelijk openen.

 Tot slot
We zijn blij met een groeiend enthousiasme over ons werk en de creativiteit en vindingrijkheid van vrijwilligers om geld of goederen te faciliteren en de geweldige sponsors die ons hebben ondersteund waardoor ons werk mogelijk is.

Wij danken eenieder die hier zijn bijdrage aan levert.

Den Haag, 16 maart 2020

Jaarverslag 2018
De Stichting heeft zijn activiteiten in 2018 voortgezet en uitgebreid zoals in het jaarplan is beschreven.

Dinajpur
Het werk in het centrum in Dinajpur is voortgezet door het team.  Door wisseling van staf werden de nieuwe collega’s in oktober en november 2017 voorbereid en getraind.

De Stichting bereikt 165 kinderen.  Er wordt gewerkt op meerdere niveaus.  In de dagbesteding groepen voor meervoudig beperkte kinderen en de school voorbereidende groepen komen de kinderen 2x per week. Ouders participeren in de programma ’s en krijgen instructies voor oefeningen of activiteiten en spel voor thuis.  Deze kinderen krijgen allen een volwaardige, voedzame  maaltijd aangeboden, omdat ze lang van huis zijn en omdat velen nog in armoede leven met schaarse maaltijden.

In de vroeghulp groepen,( in Bangladesh noemen we het de BABY groepen) komen de moeders met kinderen één keer per week. Er zijn zoveel jonge kinderen die vergelijkbare problematiek hebben, zodat het programma hierop is afgestemd.  De veelal jonge moeders vinden veel steun bij elkaar, oefenen samen met hun jonge kindje  en leren over hantering, houding tijdens eten en de belevings- activiteiten waar de kinderen van genieten.

Op vrijdag komen de schoolkinderen op hun vrije dag naar het centrum, 1x per week dus, voor hun oefeningen en spel.

Voorts zijn er 40 kinderen die thuis bezocht worden voor oefening, advies en spel. Deze zijn te ernstig beperkt om naar het centrum te komen. Elk staflid doet huisbezoeken in de namiddag, zodat elk kind minstens een keer per week bezocht wordt.

In oktober en november heeft de voorzitter en fysiotherapeut  van Stichting PhySCI het project bezocht,  samen met de lokaal werkende fysiotherapeut nieuwe kinderen onderzocht en bij de andere kinderen het programma en resultaat geëvalueerd, waarna oefeningen werden bijgesteld en nieuwe doelen voor het nieuwe jaar geformuleerd.  Door dit samen te doen is de lokale fysiotherapeut inmiddels zelf in staat het onderzoek te doen en de behandeling te bepalen.  Voor de behandeling en dagbesteding  worden nog praktische trainingen gegeven wat  nog wenselijk is en nodig voor de gehele staf die met de kinderen werken.  We zijn een lerend team en in ontwikkeling.

125 kinderen werden gezien en over het algemeen zijn ouders en kinderen super positief over de geboden zorg, enthousiast en blij met de vooruitgang van de kinderen.

6 kinderen zijn dit jaar naar school kunnen gaan, in de afgelopen drie jaar sinds onze start zijn dit er 26. Dat is een kans op leven voor hen, we zijn er blij mee.

Helaas kregen we ook bericht dat één meisje is overleden. Dat is altijd zo verdrietig.

Landaankoop:
Samen met Wilde Ganzen hebben wij in het voorjaar van 2018 vele acties gevoerd om land aan te kunnen kopen voor de bouw van een nieuw dagcentrum.

Rond de zomer  hadden we het geld bij elkaar en is samen met het gesponsorde bedrag van Wilde Ganzen de aankoop van het land een feit geworden.  ADD heeft een prachtig stuk land en de volgende stap is het realiseren van de financiën voor de bouw van een nieuw dagcentrum.

Door het groeiend aantal kinderen die gebruik maken van de geboden zorg, de relatief kleine behuizing en de matige bereikbaarheid is deze wens ontstaan.

Bezoek:
In oktober werd het project in Dinajpur bezocht door een mogelijke sponsor van een nieuw gebouw.

Het bezoek startte met een ontvangst van 102 moeders met kinderen, een warm welkom, maar ook gelijk een goede indruk van de doelgroep voor wie we werken en het enthousiasme van hen.

Na diverse besprekingen en bezoek aan het verkregen land en de fishpond die geëxploiteerd wordt, kregen we een positieve toezegging voor mogelijke sponsoring.  Tevens het advies om wederom samen met Wilde Ganzen in zee te gaan om de nieuw bouw te kunnen realiseren.
Dit is in gang gezet.

De visvijver:
De visvijver is ingericht, er is een huisje gebouwd voor de bewaker tijdens de nachten en opslag van het voer en bij regelmatige bezoeken ziet de vijver er prachtig uit, fris, mooi en groot.

In het eerste jaar van de exploitatie van de visvijver zijn er problemen ontstaan door de ernstige overstromingen in augustus 2017, net toen er nieuwe visjes uitgezet waren. Een deel van de wand werd beschadigd, maar door snelle reparatie kon de schade beperkt gehouden worden.

Het is toch gelukt om vis te kweken, te verkopen en als voedsel voor de kinderen te verstrekken.

De winst van het eerste jaar is  minder dan verwacht maar toch positief en de exploitatie is zodanig georganiseerd dat het nu een doorlopend proces is voor de toekomst.

Mymensingh:
Hoewel het dit najaar niet mogelijk was het project te bezoeken is er wel steeds contact en weten we dat de CP daycare goed draait.

66 kinderen hebben deelgenomen aan het programma. Alle kinderen bezoeken 2 x per week hun groep, hetzij het dagprogramma voor meervoudig beperkte kinderen, hetzij de schoolvoorbereidende groep.

De kinderen zijn verdeeld over 3 locaties afhankelijk van waar ze wonen, dit zijn het PCC centrum in het hartje van Mymensingh, het dorp Muktagacha en het dorp Vati Barera, beide op 45 minuten afstand van Mymensingh.

We zijn erg blij met de staf van de CP daycare in regio Mymensingh die met veel energie en praktische kennis hun werk uitvoeren.

Het team heeft zelf al onderzoeken gedaan van nieuwe aanmeldingen en in februari en maart van 2019 zal de voorzitter en fysiotherapeut van Stichting PhySCI alsnog het project bezoeken gedurende 4 weken om dit samen met hen te bekijken, de kinderen te zien, nieuwe plannen te maken evenals de jaarlijkse inventarisatie van de benodigde hulpmiddelen. Dit is een groeiend onderdeel van de begroting omdat er steeds meer meervoudig beperkte kinderen komen.

Helaas zijn er drie kinderen overleden dit jaar, zij hadden ernstige epilepsie, het is erg verdrietig voor de ouders waar wij uiteraard mee meeleven.

Hulpmiddelen:
Ten behoeve van meervoudig beperkte kinderen op dagcentra voor kinderen met een verstandelijke beperking verstrekten we hulpmiddelen in de vorm van spalken en speciale aangepaste houten stoeltjes.

School:
In Mymensingh gingen dit jaar 8 kinderen naar school, in de afgelopen drie jaar sinds onze start zijn dit er 26.  In Dinajpur 5 kinderen. Elk jaar is dit weer een verrassing want het is een stap verder in hun leven. Omdat er jonge kinderen starten is er niet elk jaar een grote doorstroming maar elk kind wat naar school kan is er één.

Stichting PhySCI:
PhySCI prijst zich gelukkig met een groeiend aantal donateurs en sponsoren.

We merken dat het netwerk om ons heen zich uitbreidt en dat mensen ons  vinden via de website of via mond-tot-mondreclame. Vele vrijwilligers zetten zich in. Dat kan zijn op de markten waar wij vertegenwoordigd zijn of helpen bij de verkoop, bij het koken van maaltijden bij mensen thuis, bij het geven van presentaties of besprekingen op uitnodiging.

Er zijn drie nieuwsbrieven verschenen.

Minimaal 10 Bengaalse maaltijden werden dit jaar bereid waardoor we ook bekendheid kregen onder een groter publiek en we in de gelegenheid waren te vertellen over het moeilijke leven van de gehandicapte kinderen in Bangladesh, ons werk en de positieve resultaten die we daarmee bereiken. We hebben hiervoor een kookteam waardoor we elkaar kunnen afwisselen.

De website wordt goed up-to-date gehouden en doet verslag van alle activiteiten in Nederland en Bangladesh. Intussen hebben we ook een Facebookpagina waardoor we weer een ander publiek bereiken.

Voor het werven van sponsors zijn gerichte aanvragen gedaan bij Stichtingen die fondsen beschikbaar stellen en waar het werk van PhySCI voldeed aan de gestelde criteria.

Toekomst
Met veel enthousiasme en inzet zetten wij ons werk voort in 2019. PhySCI blijft samenwerken met de NGO PCC in Mymensingh en NGO ADD in regio Dinajpur.

PhySCI zal vrijwilligers uitzenden voor de continuering van de projecten waar wij onze kennis, advisering, training en financiële ondersteuning bijdragen.  Dit zal in februari en maart 2019 plaatsvinden.

Door acties, presentaties en het uitbreiden van bekendheid van ons werk hopen wij blijvende waardering te kunnen vinden bij onze omgeving en meer donateurs en sponsors te kunnen interesseren ons te steunen.

Op beide locaties draaien de teams zelfstandig door het jaar heen maar training en advisering blijft nog nodig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

In Dinajpur hopen we in 2019 samen met de Wilde Ganzen en partner, de bouw van een nieuw kinderdagcentrum (project 2018.0403) te starten.

Tot slot
We zijn blij met een groeiend enthousiasme over ons werk en de creativiteit en vindingrijkheid van vrijwilligers om geld of goederen te faciliteren.

Wij danken een ieder die hier zijn bijdrage aan levert.

Den Haag, 10 april 2019

Jaarverslag 2017 

De Stichting heeft zijn activiteiten in 2017 voortgezet en uitgebreid zoals in het jaarplan is beschreven.

In november/december 2017 heeft de voorzitter en fysiotherapeut van Stichting PhySCI als Nederlandse vrijwilligster en professional de projecten bezocht. Er is daar samengewerkt met de lokale werkers ten behoeve van de lichamelijk, verstandelijke en/of meervoudig beperkte kinderen.

Tevens waren in de zomer van 2017 twee studenten met als hobby fotografie te gast op onze projecten om een indruk te krijgen van het werk. Zij hebben dat in beeld en geluid vastgelegd en hun materialen beschikbaar gesteld voor Stichting PhySCI.

Vanuit Mymensingh wordt gewerkt op drie locaties, namelijk in het centrum van PCC zelf, in Muktagacha en in Vati Barera. De werkwijze in november was zoals gewoonlijk, evalueren van het dagprogramma, individuele doelen van de kinderen en door onderzoek nieuwe doelen en behandelplannen met oefeningen opstellen en overdragen aan teamleden en ouders.

Op deze locaties is zichtbaar veel vooruitgang geboekt voor de kinderen en hun moeders. Dit uit zich in de vooruitgang van motorische vaardigheden en activiteiten van het dagelijks leven, kwaliteit van leven en ontwikkeling van schoolse vaardigheden. Zo konden weer diverse kinderen bevorderd worden naar het reguliere onderwijs.

De hulpmiddelen die verstrekt zijn werden beoordeeld en zo nodig aangepast.

Alle kinderen zouden mede dankzij sponsoring vanuit Nederland worden voorzien van resp. spalken, stoeltjes, statafels en rolstoelen. Een en ander is opgemeten en besteld. Begin 2018 worden de materialen geleverd.

De behuizing van het centrum op Muktagacha ( na een gedwongen verhuizing aan het begin van 2017) bleek te klein en onwerkbaar, ook hier is een oplossing voor gezocht en inmiddels is er een nieuwe ruime locatie betrokken, ( 1 maart 2018).

Op deze drie locaties zijn 66 kinderen gezien samen met de lokale werkers en ouders, onderzocht en met een nieuw behandelplan zullen zij starten in het nieuwe jaar 2018.

Ook op de dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke beperking werd geadviseerd omtrent activiteiten speciaal voor meervoudig beperkte kinderen en kinderen met gedragsproblemen. Hier kwamen op verzoek zes ernstig meervoudig complex beperkte kinderen voor fysiotherapeutisch onderzoek. Voor hen is een oefenprogramma geadviseerd en werden voorzieningen verstrekt als spalken, stoeltjes en rolstoel. Eén locatie zat in een penibele situatie qua ruimte, er was namelijk geen vloer maar de kinderen zaten op zeilen op een zandmassa waar ongedierte welig tierde. Stichting PhySCI heeft een nieuwe vloer gesponsord zodat de kinderen in een veilige en hygiënische omgeving hun dagprogramma kunnen volgen.

Huisbezoeken hebben plaatsgevonden om de situatie van de kinderen thuis te beoordelen en mede ook door het bezoek de kinderen en moeders te ondersteunen met advies en aandacht. Een tweetal kinderen was er slecht aan toe en hebben we verwezen naar het ziekenhuis in Dhaka naar kinderneuroloog en longarts voor advies en behandeling. Zij hebben medicijnen gekregen.

Dit jaar hadden we een nieuw programma punt namelijk de moeder/ouder trainingen.

Voor twee locaties organiseerden wij deze bijeenkomst. We konden spreken van een goede opkomst maar zeker ook zinvol en nodig. De moeders konden hun ervaringen delen over hun moeilijke leven met een gehandicapt kind in Bangladesh en daar bleek dat er nog veel onrecht en discriminatie heerst voor gehandicapte kinderen en hun ouders, voornamelijk moeders. Stichting PhySCI is doordrongen van het feit dat bewustwording en aandacht vragen voor de rechten van de gehandicapten in de samenleving een belangrijk aandachtspunt blijft. Zo hebben we direct op de internationale dag voor gehandicapten optochten gehouden met team, moeders en kinderen op twee locaties waar de CP daycare zich bevinden. Dit waren bemoedigende activiteiten voor de ouders en kinderen.

Voor alle teams in Mymensingh ( drie) werden vier trainingsdagen gehouden met als onderwerpen: Onderzoek en doelen stellen voor een behandelplan, praktijk oefentherapie, activiteiten in het dagprogramma zoals snoezelen, body tap, lichaamsbeweging en methode Sherborne. Kennis en inzicht in zintuiglijke informatie verwerking en mogelijkheden daarvoor in de praktijk toepassen. Theoretische scholing in kennis van autisme, communicatie, gedragsproblematiek en ontwikkelingsmateriaal.

De teams nemen altijd enthousiast deel aan de trainingen. Er zijn veel vragen en ze maken duidelijke vorderingen. De benodigde materialen om deze trainingen en het werk in de CP Daycare en de dagcentra voor verstandelijk gehandicapte te ondersteunen werden aangeschaft.

Gedurende het jaar hielden we ( Nederland en Mymensingh) regelmatig contact over het verloop van het programma van de CP daycare per mail en halverwege ontvingen we een tussentijdse evaluatie van de individuele doelen van de kinderen, zoals afgesproken.

Wat de personele bezetting betreft zijn er twee dames veranderd van baan en hebben het team verlaten. Dit is onderling opgelost met het team en de personele bezetting bleek voldoende.

Dinajpur

In de zomer bezocht de fysiotherapeut van ADD, sinds april werkzaam in ons centrum, een werkbezoek aan Nederland. We bezochten diverse locaties in de zorg voor kinderen met een beperking met diverse niveaus in verband met kennisdeling en training. Tevens brachten we het werk van ADD en Stichting PhySCI onder de aandacht bij diverse organisaties, verzorgden Bengaalse maaltijden en schreven plannen voor de toekomst.

In december volgde een bezoek aan het centrum in Dinajpur door voorzitter en fysiotherapeut van Stichting PhySCI.

Als eerste bezochten we de visvijver die ADD dit jaar heeft gestart. Het is mogelijk gemaakt door de Drechtsteden parochies die in de Vastenactie 2017, het realiseren van de visvijver voor de gehandicapte kinderen in Dinajpur als project kozen en op zich namen. Een geweldig initiatief waardoor de visvijver er ook echt is gekomen. Door de ernstige overstromingen in augustus heeft de vijver enige schade geleden, maar kon deze door snel handelen beperkt blijven. De vijver lag er goed bij, zag er fris uit en de vissen levendig. Met de eerste verkopen wordt gewacht op een gunstige visprijs op de markt. Het resultaat van de exploitatie van de visvijver als geld genererende activiteit voor ADD, zal in de zomer van 2018 duidelijk worden.

Op het centrum vond een evaluatie plaats van het programma, de individuele behandeling en situatie van de kinderen door onderzoek. De ouders waren unaniem blij en al veel kinderen hebben vorderingen geboekt in hun ontwikkeling. Hulpmiddelen werden geëvalueerd. Elke dag melden zich nieuwe kinderen aan met een hulpvraag en het blijkt dat het centrum voorziet in een dringende behoefte aan zorg, begeleiding, advies en therapie voor gehandicapte kinderen in de wijde omtrek. Het is helaas de enige mogelijkheid in deze arme streek en onderontwikkeld gebied om zorg te ontvangen. Daarom wordt het centrum al snel te klein.

Deze kinderen zijn onderzocht en in dien mogelijk voor de ouders en verzorgers geplaatst op het centrum. Dit keer werden er veel kinderen aangemeld die nog niet tot onze doelgroep behoren. Bijvoorbeeld kinderen met een verstandelijke beperking zonder lichamelijk probleem. Ook hier ligt nog een vraag voor de toekomst, want advisering ten aanzien van gedrag of ontwikkeling van vaardigheden en het bieden van structuur in een dagprogramma zou het leven van ook deze kinderen en hun ouders meer kwaliteit geven. Op dit moment hebben wij bij de start van ons nieuwe project, onze activiteiten moeten beperken tot kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking, daar dit de doelgroep is van Stichting PhySCI.

Opmerkelijk waren bij de nieuwe aanmeldingen veel kleine kinderen met een grote zorgbehoefte, ook veel kinderen die ver weg wonen.

Een inventarisatie voor benodigde hulpmiddelen is gemaakt en door sponsoring vanuit Nederland is het mogelijk deze op korte termijn te verstrekken.

Op 3 december was er een programma georganiseerd ter ere van de internationale dag van gehandicapten. Een optocht waar 100 ouders met kinderen aan meededen en een bijeenkomst met sprekers. Belangrijk en positief was dat het district hoofd was uitgenodigd evenals een vertegenwoordiger van het Social Welfare bureau. Contacten uit de gemeenschap die belangrijk zijn voor aandacht voor de rechten van de gehandicapten in de samenleving. Zij waren onder de indruk van de opkomst en ons werk en zegden steun toe voor de toekomst.

Naast het werk met de kinderen hebben we elke dag met het team trainingen gedaan. We zijn een lerende organisatie waar elke keer stappen worden gemaakt in de verwerving van kennis en vaardigheden ten behoeve van de kwaliteit van zorg die we in het centrum bieden.

Huisbezoeken vonden plaats voor kinderen die niet in de gelegenheid zijn het centrum te bezoeken, vanwege afstand, financiële beperkingen of conditie van de gezondheid. Dit maakte weer duidelijk dat er behoefte is aan een beter bereikbaar centrum in Dinajpur.

In de loop van het jaar heeft Stichting PhySCI de Wilde Ganzen benaderd voor ondersteuning bij het vinden van financiën voor de aankoop van land. Eind december kregen we daarvoor groen licht.

Stichting PhySCI kon vanaf 22 december 2017 samen met Wilde Ganzen actie gaan voeren voor landaankoop in Dinajpur om een groter en beter bereikbaar dagcentrum te realiseren.

Deze acties zijn wij met onmiddellijke ingang gestart en doordat een aantal mensen al direct bereid waren deze actie te ondersteunen met een grote gift konden we al een groot bedrag op de spaarrekening bij de Wilde Ganzen deponeren.

PhySCI prijst zich gelukkig met een groeiend aantal donateurs en sponsoren.

Ook zetten vele vrijwilligers zich in.

Er zijn twee nieuwsbrieven verschenen.

Vele Bengaalse maaltijden werden bereid waardoor we ook bekendheid kregen onder een groter publiek en we in de gelegenheid waren te vertellen over het moeilijke leven van de gehandicapte kinderen in Bangladesh, ons werk en de positieve resultaten die we daarmee bereiken.

De website wordt goed up to date gehouden en doet verslag van alle activiteiten in Nederland en Bangladesh. Intussen hebben we ook een facebook pagina waardoor we weer een ander publiek bereiken.

Voor het werven van sponsors zijn gerichte aanvragen gedaan bij Stichtingen die fondsen beschikbaar stellen en waar het werk van PhySCI voldeed aan de gestelde criteria.

Toekomst

Met veel enthousiasme en inzet zetten wij ons werk voort in 2018, waarin wij op 4 oktober ons
5-jarig bestaan kunnen vieren.

PhySCI blijft samen werken met de NGO PCC en NGO ADD.

PhySCI zal vrijwilligers uitzenden voor de continuering van de projecten waar wij onze kennis, advisering, training en financiële ondersteuning bijdragen.

Door acties, presentaties en het uitbreiden van bekendheid van ons werk hopen wij blijvende waardering te kunnen vinden bij onze omgeving en donateurs en sponsors te kunnen interesseren ons te steunen.

Op beide locaties draaien de teams zelfstandig door het jaar heen maar training en advisering en blijft nog nodig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

In Dinajpur hopen we dit jaar de aankoop van het uitgezochte land te kunnen realiseren.

 Tot slot
We zijn blij met een groeiend enthousiasme over ons werk en de creativiteit en vindingrijkheid van vrijwilligers om geld of goederen te faciliteren.

Wij danken een ieder die hier zijn bijdrage aan levert.

Den Haag, 21 maart 2018

20180321 Jaarverslag 2017-def

Begroting 2017 Physci

Jaarrekening 2016 Physci

Jaarverslag 2016
De Stichting heeft zijn activiteiten in 2016 voortgezet en uitgebreid zoals in het jaarplan is beschreven.

In april 2016 en in november/december hebben Nederlandse vrijwilligers en professionals de projecten bezocht. Er is daar samengewerkt met de lokale werkers ten behoeve van de lichamelijk, verstandelijke en/of meervoudig beperkte kinderen.

Mymensingh
Vanuit Mymensingh wordt in inmiddels gewerkt op drie locaties, namelijk in het centrum van PCC zelf, in Muktagacha en in Vati Barera. De werkwijze is zoals gewoonlijk: evalueren van het dagprogramma, individuele doelen van de kinderen bepalen en door onderzoek nieuwe doelen en behandelplannen met oefeningen opstellen en overdragen aan teamleden en ouders.

Op deze locaties is weer veel vooruitgang geboekt voor de kinderen en hun moeders. Dit uit zich in vooruitgang van motorische vaardigheden en activiteiten van het dagelijks leven, kwaliteit van leven en ontwikkeling van schoolse vaardigheden. Zo konden weer diverse kinderen bevorderd worden naar het reguliere onderwijs.

De vrijwilligers bezochten twee van deze scholen waar vorig jaar kinderen van de CP-daycare naar toe waren gegaan. Zo konden we de stand van zaken en situatie van de gehandicapte kinderen op school bekijken, beoordelen en evalueren. Dit blijkt een positieve situatie, de kinderen worden geaccepteerden indien nodig geholpen, ze zijn blij en maken hun ontwikkeling door.

De hulpmiddelen die verstrekt zijn werden beoordeeld en zo nodig aangepast.

Op deze drie locaties zijn 82 kinderen samen met de lokale werkers en ouders gezien en onderzocht. Met een nieuw behandelplan zullen zij starten in het nieuwe jaar.

Ook op de dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke beperking werd geadviseerd omtrent activiteiten speciaal voor meervoudig beperkte kinderen en kinderen met gedragsproblemen.

Huisbezoeken hebben plaatsgevonden om de situatie van de kinderen thuis te beoordelen en mede ook door het bezoek de kinderen en moeders te ondersteunen met advies en aandacht.

De creatief therapeut heeft in de workshop van het centrum voor verstandelijk gehandicapte kinderen nieuwe technieken aangeboden om producten te maken, zoals stok weven en wol vilten.

In de dagbesteding centra van de I’ Arche heeft zij met het team nieuwe dagprogramma’s ontwikkeld en ook activiteiten aangeboden/aangeleerd om variatie aan te brengen in dit dagprogramma. Hier werd ook geadviseerd ten aanzien van gedragsproblemen van de cliënten.

Voor alle teams in Mymensingh ( drie) werden drie trainingsdagen gehouden met als onderwerpen: 1 Praktijk fysiotherapie, activiteiten in het dagprogramma zoals snoezelen, bodytap, lichaamsbeweging en methode Sherborne;

  1. Kennis en inzicht in zintuiglijke informatie verwerking en mogelijkheden daarvoor in de praktijk toepassen.

3 Theoretische scholing in kennis van autisme, communicatie, gedragsproblematiek en ontwikkelingsmateriaal.

De teams nemen altijd enthousiast deel aan de trainingen. Er zijn veel vragen en de leden van de teams maken duidelijke vorderingen. Om deze trainingen en het werk in de CP-Daycare, de dagcentra voor verstandelijk gehandicapte en in de workshop van I’ Arche te ondersteunen zijn materialen nodig. Deze werden aangeschaft. Gedurende het jaar hielden we regelmatig contact over het verloop van het programma van de CP-daycare per mail en halverwege ontvingen we een tussentijdse evaluatie van de individuele doelen van de kinderen, zoals afgesproken.

Dinajpur
In april 2016 bezochten de secretaris en de fysiotherapeut van Stichting PhySCI het nieuwe centrum in Dinajpur. Doel van het bezoek was te observeren hoe het dagcentrum draaide, hoe het team werkte en te kijken hoe zij hen konden ondersteunen.

Zij waren onder de indruk van de organisatie van het centrum, het enthousiasme van de ouders en kinderen en van de resultaten die reeds bereikt bleken. Duidelijk werd dat het onervaren team nog veel sturing nodig had, met name in de structuur van een dagprogramma en de inhoud van activiteiten en hoe deze aan te bieden. Gedurende twee weken werd het team getraind op nieuwe kennis en vaardigheden.

Inmiddels waren hulpmiddelen in de vorm van spalken en stoeltjes voor thuis verstrekt maar werden nog huisbezoeken afgelegd voor het opmeten van de noodzakelijke rolstoelen.

In november kwamen 2 vrijwilligsters naar Dinajpur. Tijdens dit vervolgbezoek vond een evaluatie plaats van het programma, de individuele behandeling en situatie van de kinderen door onderzoek. De ouders waren unaniem blij en al veel kinderen hebben vorderingen geboekt in hun ontwikkeling.

Nieuwe activiteiten zijn aangeboden, bijvoorbeeld het snoezelen en er zijn vele trainingen gegeven aan het team. Het is een lerende organisatie waar elke keer stappen worden gemaakt in de verwerving van kennis en vaardigheden ten behoeve van de kwaliteit van zorg die we in het centrum bieden. Moeders en verzorgers kregen les in breien en stokweven.

Wij legden huisbezoeken af voor kinderen die niet in de gelegenheid zijn het centrum te bezoeken, vanwege afstand, financiële beperkingen of conditie van de gezondheid.

In Dinajpur werden de hulpmiddelen geëvalueerd. Het bleek dat de geleverde rolstoelen niet voldeden en van Bengaalse kwaliteit waren. Er zijn aanpassingen gedaan en adviezen gegeven omtrent een betere uitvoering. Waar nodig zijn hulpmiddelen opnieuw besteld.

Elke dag melden zich nieuwe kinderen aan met een hulpvraag en het blijkt dat het centrum voorziet in een dringende behoefte aan zorg, begeleiding, advies en therapie voor gehandicapte kinderen in de wijde omtrek. Het is helaas de enige mogelijkheid in deze arme streek en onderontwikkeld gebied om zorg te ontvangen.

Deze kinderen zijn onderzocht en indien mogelijk voor de ouders en verzorgers geplaatst op het centrum. Soms werden kinderen aangemeld die nog niet tot onze doelgroep behoren. Bijvoorbeeld kinderen met een verstandelijke beperking zonder lichamelijk probleem. Ook hier ligt nog een vraag voor de toekomst, want advisering ten aanzien van gedrag of ontwikkeling van vaardigheden en het bieden van structuur in een dagprogramma zou het leven van deze kinderen en hun ouders meer kwaliteit kunnen geven. Bij de start van ons nieuwe project, hebben wij onze activiteiten moeten beperken tot kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking, daar dit de doelgroep is van Stichting PhySCI.

Stichting PhySCI heeft samen met NGO ADD in Bangladesh de mogelijkheden onderzocht om geldgenerende activiteiten te ontplooien, zodat in de toekomst het project( geheel of gedeeltelijk) financieel zelfstandig zou kunnen worden. De mogelijkheid van de exploitatie van een visvijver is bekeken en geschikt bevonden. Daarvoor is een aanvraag voor realisatie gedaan bij de Vastenactie Nederland door een aantal parochies in de omgeving van Dordrecht en Zwijndrecht. Deze aanvrage is goedgekeurd, wat met zich mee brengt dat Stichting PhySCI in de vastentijd diverse acties in deze parochies zal ondersteunen.

Grondaankoop Dinajpur
Vanaf de start van de CP-daycare in Dinajpur huren wij een pand. Al snel blijkt dat de ruimte beperkt is voor het grote aantal kinderen dat zich heeft aangemeld. Ook is het centrum niet voor alle ouders goed bereikbaar en zijn de reiskosten te hoog.

In de toekomst lijkt het wellicht zinvol om uit te kijken naar een stuk grond voor de bouw van een groter centrum dat gunstig gelegen zal zijn aan de weg, met busverbindingen, waardoor de bereikbaarheid wordt verbeterd.

Op dit moment heeft het bestuur duidelijk gekozen voor het geven van directe zorg en hulp. Indien mogelijk voor wat betreft de financiële onwikkelingen wordt er geld gereserveerd voor een aankoop in de toekomst.

Suvadra Nepal
De samenwerking met kindertehuis Swarga is beëindigd. De middelen beschikbaar voor Swarga zijn overgedragen aan het bestuur van de Stichting Swarga, de financiële administratie is overgedragen, waarmee dit project wat betreft PhySCI is afgesloten en afgerond.

Stichting PhySCI in Nederland
PhySCI prijst zich gelukkig met een groeiend aantal donateurs en sponsoren. Ook zetten vele vrijwilligers zich in.

Er zijn vier nieuwsbrieven verschenen.

Bengaalse maaltijden werden bereid, waardoor we ook bekendheid kregen onder een groter publiek en we in de gelegenheid waren te vertellen over het moeilijke leven van de gehandicapte kinderen in Bangladesh, ons werk en de positieve resultaten die we daarmee bereiken.

De website wordt goed up-to-date gehouden en doet verslag van alle activiteiten in Nederland en Bangladesh.

Voor het werven van sponsors zijn gerichte aanvragen gedaan bij Stichtingen die fondsen beschikbaar stellen en waar het werk van PhySCI voldeed aan de gestelde criteria.

We zijn inmiddels lid geworden van de organisatie Parship om in ons werk als organisatie te groeien en te leren.

Toekomst
Met veel enthousiasme en inzet zetten wij ons werk voort in 2017.

PhySCI gaat samen werken met de NGO ADD in Bangladesh.

PhySCI zal vrijwilligers uitzenden voor de continuering van de projecten waar wij onze kennis, advisering, training en financiële ondersteuning bijdragen.

Bengaalse medewerkers zullen in dit kader ook Nederland bezoeken.

Op beide locaties draaien de teams zelfstandig door het jaar heen maar training en advisering en advisering blijft nog nodig om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Door acties, presentaties en het uitbreiden van bekendheid van ons werk hopen wij blijvende waardering te kunnen vinden bij onze omgeving en donateurs en sponsors te kunnen motiveren om ons te steunen.

Tot slot
We zijn blij met een groeiend enthousiasme over ons werk en de creativiteit en de vindingrijkheid van vrijwilligers om geld of goederen te verwerven of te faciliteren.

Wij danken eenieder die hier zijn bijdrage aan levert.

Den Haag, februari 2017

Bestuur Stichting Physci