Het jaarplan 2023 (PDF)
Jaarplan PhySCI 2023

Het meerjarenplan 2023-2026 (PDF)
Meerjarenbeleidsplan PhySCI 2023 -2028_

Jaarplan 2023

In het jaar 2023 zal Stichting PhySCI het werk voortzetten met als doel hulp, zorg en therapie aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in Bangladesh en Nepal te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen en zo nodig medicatie en basisvoorzieningen zoals voedsel.

Professionals van Stichting PhySCI zullen in ieder geval eenmaal per jaar gedurende een aantal weken de projecten bezoeken om de kinderen, ouders en de teams te zien, te evalueren en trainingen te geven naar behoefte.

Vanuit Nederland wordt op afstand de werkzaamheden op de projecten in Bangladesh gevolgd en ondersteund. Dit gaat per email, whatsapp en mobiel bellen. Zo is er wekelijks tot dagelijks contact mogelijk.

Er zal een wijziging plaatsvinden in het bestuur. De penningmeester Gerard van Dijk, die gedurende 10 jaar een grote inzet heeft gepleegd ten behoeve van Stichting PhySCI zal afscheid nemen. Hij blijft zich nog wel inzetten voor de stichting zoals het bijhouden van de website en meedenken.

Zijn taak wordt dan geheel overgenomen door de heer Aarnout Melis die reeds is ingewerkt.

Stichting PhySCI bestaat in 2023 tien jaar wat wij feestelijk hopen te vieren. We zijn tevreden met wat er tot stand gekomen is en zijn ervan overtuigd dat we een wezenlijk verschil maken voor kansarme kinderen met een beperking die in Bangladesh een moeilijk leven leiden.

Voortzetting van het werk in Mymensingh, Muktagacha, Vati Barera en Dinajpur (Bangladesh)
Het werk in Mymensingh en Dinajpur wordt voortgezet op de diverse dagcentra met het aanbod van de dagprogramma’s, zorg, therapie, onderwijs en spel. Huisbezoeken vinden plaats naar kinderen die niet naar het centrum kunnen reizen. De onderzoeken en inschaling van kinderen wat betreft problematiek, mogelijkheden en niveau van ontwikkeling in relatie tot onderwijs zullen in kleine groepjes of individueel plaatsvinden op de locaties. Ieder kind krijgt een individueel behandelplan en elk jaar wordt dit geëvalueerd. Een inventarisatie van benodigde hulpmiddelen, zoals spalken, rolstoelen, speciale stoeltjes, loophulpmiddelen en medicijnen zal plaatsvinden. De hulpmiddelen zullen verstrekt worden, mits noodzakelijk én voor zover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien. Juist de verstrekking van hulpmiddelen thuis geeft langdurig effect op de conditie en mogelijkheden van de kinderen.

De ouders worden gestimuleerd en geadviseerd in de zorg voor hun kind met een beperking. Deze reguliere contacten worden als goed ondersteunend ervaren. De ouders zijn direct betrokken bij het dagcentrum en worden ook ingezet om met meer handen te kunnen werken op de groepen. Hiervoor wordt van tevoren instructie en uitleg gegeven. Een aantal malen per jaar vinden er ouderbijeenkomsten plaats i.v.m. informatievoorziening, training en het delen van ervaringen.

De dagcentra van Mymensingh en Dinajpur blijven samenwerken onder de paraplu van ADD. In overleg met en met hulp van onze penningmeesters werken zij toe naar een uniforme administratie. Hiervoor zal direct overleg via Zoom mogelijk nodig zijn.

In Dinajpur wordt de samenwerking met Stichting Afeto voortgezet.
Doel: verbetering van de kwaliteit van het programma in de school voorbereidende groepen, waardoor inclusie van onze kinderen in het reguliere onderwijs wordt verbeterd.
Er worden trainingen verzorgd voor de leerkrachten en het team, om de kwaliteit van het werk te bevorderen. De kinderen die in aanmerking komen voor onderwijs zullen meer ingedeeld worden naar niveau en in verschillende groepen geplaatst worden. ADD zorgt voor regelmatige verslaglegging naar de Stichting Afeto.

Nieuw project: ’Inclusief Onderwijs’
In 2023 gaat het project inclusief onderwijs van start. Het is mede mogelijk gemaakt door samenwerking met de Wilde Ganzen. Het is een drie jaren project.

Het doel is de instroming van onze kinderen naar het reguliere onderwijs te verbeteren. Het is ontstaan op verzoek van ouders en kinderen die problemen ervaarden op school. Het is een project van  bevorderen van de bewustwording voor de rechten van het kind met een beperking, acceptatie in de maatschappij en op scholen. Tevens de bevordering van de samenwerking met scholen, onderwijzers, lokale overheden en de sociale gemeenschappen om dit doel te bereiken.

Na onderzoek en beschrijving van de beginsituatie waarbij de problemen die ervaren worden door de betrokkenen (kinderen, ouders, leerkrachten, directie scholen) in kaart zijn gebracht, worden er bijeenkomsten en trainingen opgestart en zal er gewerkt naar oplossingen in samenspraak met de ouders van de kinderen en alle betrokken partijen.

Samenwerking met Stichting Friendship
In onderling overleg tussen bestuur Friendship, Stichting PhySCI en ADD zullen we plannen maken om samenwerking te realiseren en hiervoor een MOU (Memorandum of Understanding) opstellen.  Doel is kennisdeling en versterken van elkaars mogelijkheden.

Contact met Lilianefonds en CDD in Bangladesh
Nu het Lilianefonds een nieuwe strategische partner heeft gevonden in Bangladesh, te weten: Centre for Disability in Development (CDD), zal Stichting PhySCI in contact treden met het Lilianefonds in Nederland. Een kennismaking en overleg wordt gepland met de contactpersoon van het Lilianefonds in Nederland die over Bangladesh gaat (Alodia Santos). We zullen onderzoeken of mogelijke samenwerking in de toekomst beiderzijds te realiseren is.

 

Ondersteuning dagcentra voor verstandelijk beperkte kinderen, Chototara in Mymensingh
We zullen de samenwerking met de centra voor verstandelijk beperkte kinderen voortzetten, indien mogelijk ter plaatse vooral op basis van adviezen en trainingen. De doelgroep van deze centra betreft ook veelal kinderen met een meervoudige beperking. De Stichting PhySCI heeft veel bewondering voor het werken aan de basis in gezinnen waar de kinderen in schrijnende omstandigheden leven. Daarom zal zij, indien daartoe in staat gesteld door haar gevers, in de volgende onderdelen ondersteuning bieden:

  • Een voedselprogramma van de centra voor kinderen met een verstandelijke beperking vanwege extreme armoede en ondervoeding.
  • Het verstrekken van hulpmiddelen aan kinderen met een meervoudige beperking bij deze vier centra.

 

Training en advisering
PhySCI streeft ernaar om de organisaties in Bangladesh op middellange termijn ook op financieel gebied zelfvoorzienend te laten zijn. Om dat te bereiken heeft PhySCI, in samenwerking met de Wilde Ganzen in 2019 cursussen ‘Lokale Fondsenwerving’ in het trainingspakket meegenomen. Ook is er een training ‘Hygiëne’ gegeven.

Voortgang, resultaten en evaluatie van beide trainingen zullen wij op de voet blijven volgen.

Het blijft noodzakelijk de teams in lokale fondsenwerving te stimuleren en ondersteunen omdat deze tot nu toe moeilijk van de grond komt. De omstandigheden in Bangladesh zijn hiervoor nog niet gunstig gebleken door natuurrampen, Corona en daaruit voortkomende economische problemen voor veel Bengaalse ondernemingen, firma’s en organisaties.

In overleg met de teams zijn concrete en haalbare doelen gesteld. Ook zal de stichting PhySCI overleg hebben met de Wilde Ganzen om te kijken hoe zij daarbij van dienst kunnen zijn.

PhySCI zal gedurende het hele jaar contact onderhouden met de lokale werkers van alle projecten waarbij de Stichting betrokken is per e-mail, telefoon of skype. Dit over de voortgang, ter ondersteuning en advisering en ter evaluatie. De teams zullen met elkaar de geleerde vaardigheden oefenen en kennis onderhouden.

Communicatie
Met nieuwsbrieven houdt het bestuur de donateurs en belangstellenden op de hoogte. De website van PhySCI (https://www.physci.nl) wordt actueel gehouden door middel van foto’s en verslagen.

PhySCI is ook te volgen op Facebook. (https://www.facebook.com/stichtingphysci)

 

Toekomst:
Om het voortbestaan van het werk van Stichting PhySCI in de toekomst te kunnen garanderen, met name op de lange termijn, is het nodig nieuwe contacten te zoeken in het professionele circuit, zodat door uitbreiding van vrijwilligers en/of eventueel vervanging van bestuursleden het werk van Stichting PhySCI duurzaam zal zijn en blijvend voortgezet kan worden. Het bestuur zal hier initiatieven voor ontplooien en is hier al mee bezig.

Het bestuur overweegt een regeling te treffen voor een reiskostenvergoeding, als er een goede kandidaat/vrijwilliger voor ons werk in Bangladesh is, doch de financiën voor die kandidaat een belemmering vormen. Zoals vrijwilligers tot nu toe zélf hun reis ‘sponsoren’ zouden derden dat immers ook kunnen doen, indien het voor een vrijwilliger (in spe) bezwaarlijk is dat zelf te doen.

Middelen en fondsenwerving
De stichting zal de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk proberen te verwerven uit verschillende bronnen en door verschillende acties.

Acties bestaan uit presentaties (in kerken, wijkcentra, locaties werkomgeving), organisatie van workshops (bijv. jaarlijks creatieve paas- en kerstversiering maken, keramiek en wolvilten), het verzorgen van Bengaalse maaltijden, het bemensen van tafels op markten (twee goederenmarkten in Zevenbergen en markten op de Merwebolder, in Hendrik Ido Ambacht en in Loosduinen) en andere promotieactiviteiten. Tevens ondersteunt de stichting activiteiten van derden (te noemen: paas- en kerstbroden actie, kerststukkenactie, kaartenverkoop, keramiekverkoop), als onderdeel van deze acties.  De jaarlijkse sponsorfietstocht zal dit jaar plaatsvinden op 22 mei.

Voor een deel bestaan de middelen uit giften van particulieren die daarvoor persoonlijk worden benaderd, dan wel die op eigen initiatief de activiteiten van de stichting een warm hart toedragen. Stichting PhySCI schrijft fondsen en organisaties met criteria waaraan de doelen van de Stichting PhySCI mogelijk voldoen, aan voor een financiële bijdrage. Dit is een belangrijke bron van inkomsten. Ook wordt in navolging van sponsoring regelmatig verslag en verantwoording van de bestedingen uitgebracht aan sponsors.

Den Haag, 9 februari 2023.

Bestuur Stichting PhySCI

Jaarplan 2022

In het jaar 2022 zal Stichting PhySCI het werk voortzetten met als doel hulp, zorg en therapie aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in Bangladesh en Nepal te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen en zo nodig medicatie en basisvoorzieningen zoals voedsel.

Zolang de Coronacrisis voortduurt zullen professionals van Stichting PhySCI op afstand de werkzaamheden op de projecten in Bangladesh volgen en ondersteunen.

Dit gaat per email, whatsapp en mobiel bellen. Zo is er wekelijks tot dagelijks contact mogelijk.

Zodra de omstandigheden het toelaten en de veiligheid gewaarborgd is zullen de professionals van Stichting PhySCI naar Bangladesh reizen om de kinderen en de teams te zien, te evalueren en trainingen te geven naar behoefte.

Voortzetting van het werk in Mymensingh, Muktagacha, Vati Barera en Dinajpur (Bangladesh).

De bijzondere omstandigheden rond het Corona-virus maken aanpassingen in de werkwijze noodzakelijk.

Het werk in Mymensingh en Dinajpur vindt nu plaats door middel van huisbezoeken en de onderzoeken en inschaling van kinderen wat betreft niveau van ontwikkeling in relatie tot onderwijs kunnen in kleine groepjes of individueel plaatsvinden op de locaties.

Ook wat betreft aanmeten van hulpmiddelen kunnen daar de locaties voor gebruikt worden, indien afstand wordt gehouden en in kleine gezelschappen gewerkt.

Huisbezoeken hebben voor- en nadelen, de aanpassingen in het werk zijn helaas nog nodig. Het werkt verbindend, de contacten met ouders zijn erg goed, de ouders worden gestimuleerd en geadviseerd in de zorg voor hun kind met een beperking en de reguliere contacten worden als goed ondersteunend ervaren.
Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van kinderen met een beperking en hun omgeving gaan dus in deze aangepaste vorm door.

Een inventarisatie van benodigde hulpmiddelen, zoals spalken, rolstoelen, speciale stoeltjes, loophulpmiddelen en medicijnen zal plaatsvinden en de hulpmiddelen zullen verstrekt worden, mits noodzakelijk én voor zover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien.

Juist ook de verstrekking van hulpmiddelen thuis geeft langdurig effect op de conditie en mogelijkheden van de kinderen.

Zodra het weer mogelijk is zullen de Nederlandse professionals hun kennis inzetten en in Bangladesh overdragen aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers.
Te bezoeken locaties zijn CP daycare in Mymensingh, Muktagacha en Vati Barera, Daycare voor verstandelijk gehandicapte kinderen in 4 locaties rondom Mymensingh en het nieuwe centrum in Dinajpur, daarnaast indien mogelijk de woongroepen van l’Arche.

CP daycares van Mymensingh en Dinajpur blijven samen werken onder de paraplu van ADD en in overleg met en met hulp van onze penningmeesters toewerken naar een uniforme administratie. Hiervoor zal direct overleg via zoom mogelijk nodig zijn.

Vanwege de extreme armoede in combinatie met het Coronavirus zijn er nog vele gezinnen die problemen hebben met basisvoedsel voor het gezin bij elkaar te krijgen. Indien nodig en voor zover mogelijk zal Stichting PhySCI voorzien in voedselpakketten voor de betrokken gezinnen.

In Dinajpur zal een nieuw project gestart worden in samenwerking met Stichting Afeto.

Doel: verbetering van de kwaliteit van het programma in de school voorbereidende groepen, waardoor inclusie van onze kinderen in het reguliere onderwijs wordt verbeterd.

Er is een plan opgesteld om dit project op te starten. Vier leerkrachten zullen worden aangenomen.

Er worden trainingen verzorgd voor de leerkrachten en het team om de samenwerking in gang te zetten.  De kinderen die in aanmerking komen voor onderwijs zullen in groepen worden verdeeld, zoveel mogelijk naar niveau.

ADD zorgt voor regelmatige verslaglegging naar Stichting Afeto.

 Ondersteuning dagcentra voor verstandelijk beperkte kinderen, Choto tara in Mymensingh:

De samenwerking met de centra voor verstandelijk beperkte kinderen zullen we voortzetten, indien mogelijk ter plaatse vooral op basis van adviezen en trainingen. Omdat de doelgroep van deze centra ook veelal kinderen met een meervoudige beperking betreft en Stichting PhySCI veel bewondering heeft voor het werken aan de basis in gezinnen waar de kinderen in schrijnende omstandigheden leven zal zij, indien daartoe in staat gesteld door haar gevers, in de volgende onderdelen ondersteuning bieden:

  • een voedselprogramma van de centra voor kinderen met een verstandelijke beperking vanwege extreme armoede en ondervoeding.
  • het verstrekken van hulpmiddelen aan kinderen met een meervoudige beperking bij deze vier centra.

Training en advisering

PhySCI streeft ernaar om de organisaties in Bangladesh op middellange termijn ook op financieel gebied zelfvoorzienend te laten zijn. Om dat te bereiken heeft PhySCI, in samenwerking met Wilde Ganzen, cursussen ‘Lokale Fondsenwerving’ in het trainingspakket meegenomen (in 2019). Tevens is er een training hygiëne gegeven. Voortgang, resultaten en evaluatie van beide trainingen zullen wij op de voet blijven volgen.

Het is noodzakelijk de teams hierin nog te stimuleren en ondersteunen omdat tot nu toe lokale fondsenwerving moeilijk van de grond komt. De omstandigheden in Bangladesh zijn hiervoor nog niet gunstig gebleken door natuurrampen, Corona en daaruit voortkomende economische problemen voor veel Bengaalse ondernemingen, firma’s en organisaties.

Er zijn in overleg met de teams concrete en haalbare doelen gesteld.

Ook zullen we overleg hebben met de Wilde Ganzen om te kijken hoe zij daarbij van dienst kunnen zijn.

Met het Liliane fonds zal contact gezocht worden om mogelijke samenwerking in de toekomst beiderzijds te overwegen.

PhySCI zal gedurende het hele jaar contact onderhouden met de lokale werkers van alle projecten waarbij de Stichting betrokken is, per e-mail, telefoon of Skype. Dit over de voortgang, ter ondersteuning en advisering en ter evaluatie. De teams zullen met elkaar de geleerde vaardigheden oefenen en kennis onderhouden.

Communicatie

Met nieuwsbrieven houdt het bestuur de donateurs en belangstellenden op de hoogte. De website van PhySCI ( https://www.physci.nl) wordt actueel gehouden door middel van foto’s en verslagen.

PhySCI is ook te volgen op Facebook. (https://www.facebook.com/stichtingphysci)

Toekomst:

Om het voortbestaan van het werk van Stichting PhySCI in de toekomst te kunnen garanderen, met name op de lange termijn, is het nodig nieuwe contacten te zoeken in het professionele circuit, zodat door uitbreiding van vrijwilligers en /of eventueel vervanging van bestuursleden het werk van Stichting PhySCI duurzaam zal zijn en blijvend voortgezet kan worden. Het bestuur zal hier initiatieven voor ontplooien.

Middelen, Fondsenwerving
De stichting zal de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk proberen te verwerven uit verschillende bronnen en door verschillende acties.

Momenteel zijn acties uitgesteld maar worden zo snel als mogelijk weer geïnitieerd, zoals presentaties (in kerken, wijkcentra, locaties werkomgeving), organisatie van workshops (jaarlijks creatieve Paas- en Kerstversiering, keramiek en wol vilten), het verzorgen van Bengaalse maaltijden, het bemensen van tafels op markten ( twee goederenmarkten in Zevenbergen en markten op de Merwebolder, in Hendrik Ido Ambacht en in Loosduinen) en andere promotie activiteiten. Tevens ondersteunt de stichting activiteiten van derden (te noemen: paas- en kerstbroden actie, kerststukkenactie, kaartenverkoop, keramiekverkoop), als onderdeel van deze acties.

De jaarlijkse sponsorfietstocht zal dit jaar plaatsvinden in mei 2022.

Voor  een deel bestaan de middelen uit giften van particulieren die daarvoor persoonlijk worden benaderd, dan wel die op eigen initiatief de activiteiten van de stichting een warm hart toedragen. Fondsen en organisaties met criteria waaraan de doelen van de Stichting PhySCI mogelijk voldoen, schrijft Stichting PhySCI aan voor een geldelijke bijdrage. Tevens wordt in navolging van sponsoring regelmatig verslag en verantwoording van de bestedingen uitgebracht aan sponsors.

Den Haag, 19 januari 2022.

Ria Schmitz

Voorzitter Stichting PhySCI

Jaarplan 2021

In het jaar 2021 zal Stichting PhySCI het werk voortzetten met als doel hulp, zorg en therapie aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in Bangladesh en Nepal te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen en zo nodig medicatie en basisvoorzieningen zoals voedsel.

Zolang de Corona crisis voortduurt zullen professionals van Stichting PhySCI op afstand de werkzaamheden op de projecten in Bangladesh volgen en ondersteunen. Dit gaat per email, whatsapp en mobiel bellen. Zo is er wekelijks tot dagelijks contact mogelijk.

Zodra de omstandigheden het toelaten en de veiligheid gewaarborgd is zullen de professionals van Stichting PhySCI naar Bangladesh reizen om de kinderen en de teams te zien, te evalueren en trainingen te geven naar behoefte.

Voortzetting van het werk in Mymensingh, Muktagacha, Vati Barera en Dinajpur (Bangladesh).

De bijzondere omstandigheden rond het Corona-virus maken aanpassingen in de werkwijze noodzakelijk.
Het werk in Mymensingh en Dinajpur vindt nu plaats door middel van huisbezoeken. Dit heeft voor- en nadelen, het is echter nodig. Het werkt verbindend, de contacten met ouders zijn erg goed, de ouders worden gestimuleerd en geadviseerd in de zorg voor hun kind met een beperking en de reguliere contacten worden als goed ondersteunend ervaren.
Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van kinderen met een beperking en hun omgeving gaan in deze aangepaste Een inventarisatie van benodigde hulpmiddelen, zoals spalken, rolstoelen, speciale stoeltjes, loophulpmiddelen en medicijnen zal plaatsvinden en de hulpmiddelen zullen verstrekt worden, mits noodzakelijk en voor zover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien. Juist ook de verstrekking van hulpmiddelen thuis geeft langdurig effect op de conditie en mogelijkheden van de kinderen.

Zodra het weer mogelijk is zullen de Nederlandse professionals hun kennis inzetten en in Bangladesh overdragen aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers.
Te bezoeken locaties zijn CP daycare in Mymensingh, Muktagacha en Vati Barera, Daycare voor verstandelijk gehandicapte kinderen in 4 locaties rondom Mymensingh en het nieuwe centrum in Dinajpur, daarnaast indien mogelijk de woongroepen van l’Arche. In Mymensingh zal het lokale team vanaf januari 2021 zelfstandig gaan werken onder de paraplu van ADD. Derhalve zal het team een pand voor de dagbesteding in het centrum van de stad zoeken en voor alle drie de locaties materialen voor de inrichting aanschaffen. Te denken valt aan kasten, meubilair, materialen voor administratie, keuken en materialen voor op de groepen.

Vanwege de extreme armoede in combinatie met het Coronavirus blijken de ouders problemen te hebben met voedselvoorziening. Indien nodig en voor zover mogelijk zal Stichting PhySCI voorzien in voedselpakketten voor de betrokken gezinnen.

Ondersteuning dagcentra voor verstandelijk beperkte kinderen, Choto tara in Mymensingh: De samenwerking met de centra voor verstandelijk beperkte kinderen zullen we voortzetten, vooral op basis van adviezen en trainingen. Omdat de doelgroep van deze centra ook veelal kinderen met een meervoudige beperking betreft en Stichting PhySCI veel bewondering heeft voor het werken aan de basis in gezinnen waar de kinderen in schrijnende omstandigheden leven zal zij, indien daartoe in staat gesteld door haar gevers, in de volgende onderdelen ondersteuning bieden:

een voedselprogramma van de centra voor kinderen met een verstandelijke beperking vanwege extreme armoede en ondervoeding.
Het verstrekken van hulpmiddelen aan kinderen met een meervoudige beperking bij deze vier centra.

Nieuwe dagcentrum in Dinajpur:
Het gebouw in Dinajpur is inmiddels gereed en zal indien de situatie rondom het Coronavirus het toelaat in gebruik worden genomen. Stichting PhySCI voorziet in de inrichting van het nieuwe gebouw, speeltuin en tuin. Deze inrichting wordt in het voorjaar van 2021 afgerond.
Om het dagcentrum in Dynajpur op termijn zelfvoorzienend te maken wordt er in 2021 (met dank aan de gevers van PhySCI) een koeienstal gebouwd op het terrein voor het houden van enkele melkkoeien. Er komt dan melk ter beschikking van de kinderen en gezinnen en voor het overige voor de verkoop.

Een feestelijke opening van het gebouw zal verder worden uitgesteld; de ingebruikname voor de kinderen met een beperking heeft de hoogste prioriteit.

Training en advisering
PhySCI streeft ernaar om de organisaties in Bangladesh op middellange termijn ook op financieel gebied zelfvoorzienend te laten zijn. Om dat te bereiken heeft PhySCI, in samenwerking met Wilde Ganzen, cursussen Lokale Fondsenwerving in het trainingspakket meegenomen (in 2019). Tevens is er een training hygiëne gegeven. Voortgang, resultaten en evaluatie van beide trainingen zullen wij op de voet blijven volgen.

Het is noodzakelijk de teams hierin nog te stimuleren en ondersteunen omdat tot nu toe lokale fondsenwerving moeilijk van de grond komt. De omstandigheden in Bangladesh zijn hiervoor nog niet gunstig gebleken door natuurrampen, Corona en daaruit voortkomende economische problemen voor veel Bengaalse ondernemingen, firma’s en organisaties.

Wij zullen met de lokale werkers onderzoeken wat er nodig is om tot efficiënte fondsenwerving in Bangladesh te kunnen komen en in overleg met hen concrete en haalbare doelen stellen hiervoor.

Hiernaast en naast de trainingen op inhoudelijk gebied op locaties in Bangladesh tijdens de bezoeken van de vrijwilligers en professionals zal PhySCI gedurende het hele jaar contact onderhouden met de lokale werkers van alle projecten waarbij de Stichting betrokken is, per e-mail, telefoon of Skype. Dit over de voortgang, ter ondersteuning en advisering en ter evaluatie,. De teams zullen met elkaar de geleerde vaardigheden oefenen en kennis onderhouden.

Communicatie
Met nieuwsbrieven houdt het bestuur de donateurs en belangstellenden op de hoogte. De website van PhySCI ( https://www.physci.nl wordt actueel gehouden door middel van foto’s en verslagen.
PhySCI is ook te volgen op Facebook. (https://www.facebook.com/stichtingphysci)  

Middelen, Fondsenwerving
De stichting zal de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk proberen te verwerven uit verschillende bronnen en door verschillende acties.

Momenteel zijn acties uitgesteld maar worden zo snel als mogelijk weer geïnitieerd, zoals presentaties ( in kerken, wijkcentra, locaties werkomgeving), organisatie van workshops ( jaarlijks creatieve Paas- en Kerstversiering, keramiek en wol vilten) , het verzorgen van Bengaalse maaltijden, het bemannen van tafels op markten ( twee goederenmarkten in Zevenbergen en markten op de Merwebolder, in  Hendrik Ido Ambacht en in Loosduinen) en andere promotie activiteiten. Tevens ondersteunt de stichting activiteiten van derden( te noemen: paas- en kerstbroden actie, kerststukkenactie, kaartenverkoop, keramiekverkoop) , als onderdeel van deze acties.

Een actie als de jaarlijkse sponsorfietstocht zal dit jaar zeker wel plaatsvinden namelijk op 6 juni 2021.

Wij zullen de samenwerking met de Wilde Ganzen voort zetten en steeds kenbaar maken.

Voor het een deel bestaan de middelen uit giften van particulieren die daarvoor persoonlijk worden benaderd, dan wel die op eigen initiatief de activiteiten van de stichting een warm hart toedragen. Fondsen en organisaties met criteria waaraan de doelen van de Stichting PhySCI mogelijk voldoen, schrijft Stichting PhySCI aan voor een geldelijke bijdrage.

Den Haag, 4 juni 2021.
Ria Schmitz
Voorzitter Stichting PhySCI

Jaarplan 2020

In het jaar 2020 zal Stichting PhySCI het werk voortzetten met als doel hulp, zorg en therapie aan kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in ontwikkelingslanden te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen en zo nodig medicatie en basisvoorzieningen zoals voedsel.

Voortzetting van het werk in Meymensingh, Muktagacha, Vati Barera en Dinajpur (Bangladesh).

In 2020 zullen er Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse reizen, de verwachting is in januari, februari en in oktober, november en december as.

De Nederlandse professionals  zullen hun kennis in Bangladesh over dragen aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van kinderen met een beperking en hun omgeving staat op het programma.
Aldaar zal er een inventarisatie plaatsvinden van benodigde hulpmiddelen,  zoals spalken,  rolstoelen, speciale stoeltjes, loophulpmiddelen en medicijnen, mits noodzakelijk en voor zover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien. PhySCI zal de benodigde hulpmiddelen beschikbaar stellen.
Te bezoeken locaties zijn CP daycare in Mymensingh,  Muktagacha en Vati Barera, Daycare voor verstandelijk gehandicapte kinderen in 4 locaties rondom Meymensingh en het nieuwe centrum in Dinajpur, daarnaast indien mogelijk de woongroepen van l’Arche.

Vanwege de extreme armoede en koude van de winter van 2019 op 2020 bleken basisvoorzieningen voor de kinderen met een beperking en de gezinnen waarin ze wonen niet toereikend. Hierbij denken we aan warme dekens, kleding, voedsel en medicijnen.

Stichting PhySCI heeft daarom deze basis voorzieningen verstrekt in februari 2020, zowel in Mymensingh als in Dinajpur en zal zich beraden of en hoe we in deze basisvoorzieningen kunnen voorzien in de toekomst.

ACTIE CORONA NOOD in BANGLADESH:

Nu de Corona crisis ook Bangladesh heeft bereikt is er een ernstige situatie ontstaan voor de ouders van de kinderen met een beperking die onze dagcentra bezoeken.  We zijn daarom een actie Voedselpakketten opgestart met direct grote positieve respons.

Stichting Wilde Ganzen heeft ons tevens in de gelegenheid gesteld een beroep te doen op het Wilde Ganzen Corona fonds, wat inhoudt dat actie resultaten van Stichting PhySCI voor de problemen door de Corona crisis verdubbeld worden door de Wilde Ganzen. Stichting PhySCI heeft daarom de actie voedselpakketten uitgebreid tot actie CORONA NOOD in BANGLADESH, met ook doelen om op langere termijn zelfstandig ondernemen te stimuleren voor de ouders van de gezinnen die zorg ontvangen bij en door onze projecten.

Ondersteuning dagcentra voor verstandelijk beperkte kinderen, Choto tara im Mymensingh:

De samenwerking met de centra voor verstandelijk beperkte kinderen zullen we voortzetten, vooral op basis van adviezen en trainingen. Omdat de doelgroep van deze centra ook veelal kinderen met een meervoudige beperking betreft en Stichting PhySCI veel bewondering heeft voor het werken aan de basis in gezinnen waar de kinderen in schrijnende omstandigheden leven zal zij ook in de volgende onderdelen ondersteuning bieden:

Stichting PhySCI ondersteunt een voedselprogramma van de centra voor kinderen met een verstandelijke beperking vanwege extreme armoede en ondervoeding. Tevens verstrekken we bij deze vier centra hulpmiddelen aan kinderen met een meervoudige beperking.

Stichting PhySCI stelt in 2020 geld beschikbaar om de afwerking van een gebouw voor dagbesteding in Ghunti mogelijk te maken,  materialen voor het dagprogramma aan te schaffen, warme dekens voor de kinderen en een naaimachine voor het praktijkonderwijs van de cliënten.

Training en advisering

Physci streeft ernaar om de organisaties in Bangladesh op middellange termijn ook op financieel gebied zelfstandig te maken. Om dat te bereiken geeft Wilde Ganzen in samenwerking met Physci cursussen ‘Lokale Fondsenwerving’.
Naast de trainingen op locaties in Bangladesh tijdens de bezoeken van de vrijwilligers en professionals zal PhySCI gedurende het hele jaar contact onderhouden met de lokale werkers van alle projecten waarbij de Stichting betrokken is, per e-mail, telefoon of Skype; over de voortgang, ter evaluatie, ter ondersteuning en advisering. De teams zullen met elkaar de geleerde vaardigheden oefenen en kennis onderhouden.

Bouw nieuw dagcentrum:

Dankzij Wilde Ganzen en een derde partij zal het nieuwbouw project van een kinderdagcentrum voor de kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking in Dinajpur rond juni 2020 afgerond zijn en beschikbaar komen voor de kinderen.  Stichting PhySCI zal voorzien in de inrichting van het nieuwe gebouw, speeltuin en tuin, waar wij apart fondsen voor geworven hebben.  

In november 2020 zal het gebouw feestelijk geopend worden, mits omstandigheden wegens wereldwijd verspreide Corona virus dit niet in de weg zal staan.

Communicatie

Nieuwsbrieven houden  de donateurs en belangstellenden op de hoogte. De website van PhySCI ( https://www.physci.nl) wordt actueel gehouden door middel van  foto’s en verslagen.

PhySCI is ook te volgen op Facebook. ( https://www.facebook.com/stichtingphysci)

Middelen, Fondsenwerving
De stichting zal de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk proberen te verwerven uit verschillende bronnen en door verschillende acties. Diverse initiatieven worden ontplooid, zoals presentaties, organisatie van workshops, het verzorgen van Bengaalse maaltijden en het bemannen van tafels op markten, een sponsor fietstocht en andere promotie activiteiten, tevens activiteiten van derden ondersteunen, als onderdeel van deze acties.

Wij zullen hierbij de samenwerking met de Wilde Ganzen steeds kenbaar maken.

Voor het een deel bestaan de middelen uit giften van particulieren die daarvoor persoonlijk worden benaderd, dan wel die op eigen initiatief de activiteiten van de stichting een warm hart toedragen. Stichting PhySCI schrijft sponsors aan van welke we aan criteria voldoen om in aanmerking te komen voor sponsoring.

Den Haag, 16 maart 2020 .

Meerjarenbeleidsplan Stichting PhySCI , Jaar 2020 tot en met 2025

De Stichting Physiotherapy Support Children International, afgekort  PhySCI, is opgericht in oktober 2013 en heeft haar zetel te ’s-Gravenhage. De stichting beoogt een algemeen nut.

Het werk

De stichting heeft als doel hulp, zorg en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen. Aanvullend kan de Stichting activiteiten stimuleren die met één en ander verband houden, daartoe behoren en/of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door: het uitzenden van Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse. Zij voeren hun werkzaamheden voornamelijk uit in Bangladesh. Deze professionals dragen hun kennis over aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van gehandicapten en hun omgeving behoort tot de werkzaamheden van de stichting. Tot de directe hulpverlening rekent de Stichting ook hulpmiddelen, (spalken, rolstoelen, loophulpmiddelen e.d.) medicijnen en voedsel, mits noodzakelijk en voor zover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien.

Het bestuur vindt het van groot belang dat initiatieven, op termijn door lokale medewerkers en fondsen gedragen kunnen worden. De afhankelijkheid van de stichting moet tot het minimum beperkt worden. Dit mag evenwel niet leiden tot negeren of afwijzen van initiatieven.

In 2018 kon in Dynajpur een stuk land worden verworven dat goed bereikbaar is voor de ouders en kinderen. De stichting PhySCI heeft  in samenwerking met derde partijen dit stuk land bouwrijp (laten) maken en er wordt nu een nieuw dagcentrum gebouwd, wat medio Juni 2020 voor de kinderen beschikbaar zal komen.  Bij het bouwen zal er veel aandacht aan worden besteed dat het gebouw zelfvoorzienend wordt en bovendien voldoende ruimte heeft voor het groeiende aanbod aan kinderen. De inrichting van het terrein zal zo moeten zijn dat de kinderen worden uitgenodigd tot bewegen en spelen, voor zover hun lichamelijke toestand dat toelaat.

Om zelfstandigheid van de projecten in de toekomst te bevorderen kunnen initiatieven gestart worden ter ontplooiing van lokale geld genererende activiteiten.

Om het werk zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren zal de stichting ook nieuwe hulpverleningsprojecten initiëren. Te denken valt onder andere aan dagcentra voor gehandicapte kinderen, therapiegroepen en therapiecentra, zoals er in 2016 een nieuw project is gestart in Dynajpur.   Om dit project mogelijk te maken is een samenwerking gestart met NGO Association for the Disabled Development, ADD. Wanneer zich nieuwe kansen voordoen zal het bestuur daar voorzichtig maar welwillend mee omgaan.

Om meer bekendheid aan het werk te geven zal de stichting lezingen en/of fotopresentaties geven over recente projecten van de stichting. Ook ondernemen we vele initiatieven met dit doel, zoals het bereiden van Bengaalse maaltijden, workshops, sponsor fietstocht en al wat mogelijk is.

Fondsenwerving

De stichting verwerft de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk vanuit verschillende bronnen en acties. Voor het merendeel bestaan de middelen uit giften van particulieren die daarvoor persoonlijk worden benaderd, dan wel die op eigen initiatief de activiteiten van de stichting een warm hart toedragen. De stichting tracht mensen daartoe te bewegen door het geven van presentaties en voordrachten, waarmee het werk onder de aandacht wordt gebracht.

De stichting schrijft sponsors aan die ondersteuning van onze werkzaamheden willen bieden en doen realiseren.

Vermogensbeheer

De stichting beoogt de fondsen zo spoedig mogelijk aan te wenden voor het doel waarvoor de middelen verkregen zijn. Wanneer een liquiditeitsoverschot dreigt te ontstaan wordt dat op een rentedragende rekening bij de bank van de stichting ondergebracht. Daarbij worden de liquiditeiten zodanig weggezet dat daarover vrijelijk kan worden beschikt zodra dat het voor het doen van uitgaven voor het doel van de stichting  gewenst of noodzakelijk is.

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt aangewend voor het doel van de stichting. Een belangrijk onderwerp van de besteding vormt de aanschaf van hulpmiddelen, waarmee het doel:  verbetering van de dagelijkse leefomstandigheden van kinderen met een beperkingen ontwikkeling van vaardigheden (lopen, zitten) wordt geïnitieerd of ondersteund.  Verbetering van de kwaliteit van leven van ernstig meervoudig complex beperkte kinderen staat daarbij voorop.

Daarnaast zal het bestuur nieuwe initiatieven beoordelen op de doelstellingen van de Stichting en voor zover passend ook qua middelen met een bijdrage ondersteunen. Daarbij neemt het bestuur  steeds in aanmerking in hoeverre de ondersteuning een meer permanent karakter kan hebben en welke inspanningen daarvoor verricht moeten worden.

Vastgesteld Den Haag,
17 maart 2020

Jaarplan 2019

In het jaar 2019 zal Stichting PhySCI zijn werk voortzetten met als doel  hulp en therapie aan kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden te bieden of in gang te zetten. De hulp bestaat voor een belangrijk deel uit het geven van opleiding  en training aan lokale hulpverleners en ouders/verzorgers. Daarnaast verstrekt de stichting hulpmiddelen en zo nodig medicatie en/of voedsel.

Voortzetting van het werk in Meymensingh, Muktagacha en Dinajpur (Bangladesh).

In 2019 zullen er Nederlandse professionals (vrijwilligers) naar projecten ter plaatse reizen, de verwachting is in februari-maart en november as.

De Nederlandse professionals  zullen hun kennis in Bangladesh over dragen aan lokale medewerkers, vrijwilligers en ouders/verzorgers. Directe hulpverlening in de vorm van onderzoek, behandeling en advisering van gehandicapten en hun omgeving staat op het programma.
Aldaar zal er een inventarisatie plaatsvinden van benodigde hulpmiddelen,  zoals spalken,  rolstoelen of loophulpmiddelen en medicijnen, mits noodzakelijk en voor zover daarin niet uit andere bron kan worden voorzien. PhySCI zal de benodigde hulpmiddelen beschikbaar stellen.
Te bezoeken locaties zijn CP daycare in Mymensingh,  Muktagacha en Vati Barera, Daycare voor verstandelijk gehandicapte kinderen in 4 locaties rondom Meymensingh en het nieuwe centrum in Dinajpur, daarnaast indien mogelijk de woongroepen van l’Arche.

In Mymensingh ondersteunt Stichting PhySCI een voedselprogramma van de centra voor kinderen met een verstandelijke beperking vanwege extreme armoede en ondervoeding. Tevens verstrekken we bij deze vier centra hulpmiddelen aan kinderen met een meervoudige beperking.

Training en advisering

Gedurende het hele jaar zal PhySCI  contact onderhouden met de lokale werkers van alle projecten waarbij de Stichting betrokken is, per e-mail, telefoon of Skype; over de voortgang, ter evaluatie, ter ondersteuning en advisering.

In februari en maart 2019 zullen er door Stichting PhySCI in samenwerking met “Perspectief 2000”, speciale trainingen worden gegeven aan diverse teams werkzaam met mensen en kinderen met een beperking. Dit zijn training in “Local Fundraising” en training ”Hygiëne”. Inmiddels is bekend dat er 50 deelnemers zullen zijn, vanuit vijf organisaties.

Nieuwe actie:

Samen met de Wilde Ganzen zal Stichting PhySCI dit jaar actie voeren (project 2018.0403) voor de bouw van een kinderdagcentrum voor de gehandicapte kinderen in de omgeving van Phulbari. De toezeggingen voor de financiering door Wilde Ganzen en een derde partij, zijn inmiddels binnen waardoor de verwachting is dat de bouw in juni 2019 zal aanvangen.

De bouw van het centrum zal compleet zijn. In uitbreidingen zoals de inrichting van een snoezelruimte, tuin- en speeltuin, is nog niet volledig voorzien, waarvoor wij in 2019 apart fondsen zullen werven.

Communicatie

Nieuwsbrieven houden  de donateurs en belangstellenden op de hoogte. De website van PhySCI ( https://www.physci.nl) wordt actueel gehouden door middel van  foto’s en verslagen.

PhySCI is ook te volgen op Facebook. ( https://www.facebook.com/stichtingphysci)

Middelen, Fondsenwerving
De stichting zal de middelen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk proberen te verwerven uit verschillende bronnen en door verschillende acties. Diverse initiatieven worden ontplooid, zoals presentaties, organisatie van workshops, het verzorgen van Bengaalse maaltijden en het bemannen van tafels op markten, een sponsor fietstocht en andere promotie activiteiten, tevens activiteiten van derden ondersteunen, als onderdeel van deze acties.

Wij zullen hierbij de samenwerking met de Wilde Ganzen steeds kenbaar maken.

Voor het merendeel bestaan de middelen uit giften van particulieren die daarvoor persoonlijk worden benaderd, dan wel die op eigen initiatief de activiteiten van de stichting een warm hart toedragen.

Den Haag, 10 april 2019

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen