Jaarverslag 2014

De Stichting heeft zijn activiteiten in 2014 voortgezet, zoals in het jaarplan is beschreven.
Te beginnen werd er een folder gerealiseerd, waarmee we ons werk onder de aandacht konden brengen bij een breed publiek.  Dit is gebeurd door aanschrijven van mensen, verspreiding van informatie op markten, door het geven van fotopresentaties en bij sponsor acties.
Inmiddels zijn er een aantal vaste donateurs  die onze activiteiten financieel ondersteunen met hun bijdragen.
Voor het werven van sponsors zijn gerichte aanvragen gedaan bij Stichtingen die fondsen beschikbaar stellen en waar het werk van PhySCI voldeed aan de gestelde criteria.

De manager van Swarga, Krishna, is tijdens zijn verblijf in Nederland te gast geweest bij PhySCI. PhySCI heeft hem ondersteund bij de organisatie van Nepalese maaltijden. Tevens heeft PhySCI een extra  bankrekening geopend om donateurs of sponsors van het kindertehuis  in Nepal in de gelegenheid te stellen het geld over te maken  en zo  beschikbaar te laten komen voor het project in Nepal.
Het kindertehuis Swarga is financieel ondersteund voor realisatie van fysiotherapie.

In november 2014 zijn vrijwilligers naar Mymensingh gereisd om daar gedurende 5 weken te werken met de locale werkers ten behoeve van lichamelijk, verstandelijke  en /of meervoudig beperkte kinderen.

Diverse projecten werden bezocht, te weten:
In Jachaltra gaven wij adviezen en instructies omtrent invulling dagprogramma dagbesteding, met name dit keer met het accent op de meervoudig beperkte kinderen. Tevens werden de meervoudig beperkte kinderen fysiotherapeutisch onderzocht, met  daarna advies en instructie aan moeders en lokale werkers voor oefeningen. De benodigde  hulpmiddelen werden verstrekt, te weten enkel – voetortheses.  Het team kreeg training met als onderwerp,  diverse ontwikkelingsniveau ’s en aanbieden van materialen daaraan aangepast, met ook nieuwe spel ideeën voornamelijk op het vlak van bewegen.
In Mymensingh werden eerst alle groepen van de CP daycare bezocht ter evaluatie van het programma, de fysiotherapie en de werkwijze van het lokale team in samenwerking met de moeders.
Dit jaar bleken er ruim 15 kinderen te kunnen doorschuiven naar het onderwijs.
Erna zijn de onderzoeken gestart van alle kinderen die in 2015 konden starten in de CP daycare.

Medicijnen en hulpmiddelen
Voor de kinderen die hun bezoek vervolgen werden doelen geëvalueerd, onderzoek gedaan naar de vorderingen en nieuwe doelen gesteld voor het nieuwe jaar, in overleg met de moeders en de lokale werkers. Elk kind kreeg zo een behandelplan met doelen voor de CP daycare 2015 en oefentherapie, oefeningen voor thuis en instructie aan de ouders en staf.  Hulpmiddelen die nodig bleken werden geïnventariseerd en door PhySCI beschikbaar gesteld.
Het bleek dat kinderen medicijnen vaak niet krijgen omdat ouders de kosten niet kunnen dragen, waardoor PhySCI op verzoek van het team in Mymensingh, heeft besloten medicijnen beschikbaar te stellen.  Dit betreft veelal epilepsie medicatie en antibiotica bij longontstekingen.
54 kinderen zijn onderzocht en zijn gestart in de 6 groepen van de CP daycare Mymensingh.
Voor de benodigde  hulpmiddelen die nodig bleken heeft PhySCI de middelen verstrekt.
Ook op de dagbesteding voor kinderen met een verstandelijke beperking werd geadviseerd omtrent activiteiten, speciaal voor meervoudig beperkte kinderen en kinderen met gedragsproblemen.
Hier bleken ook een aantal hulpmiddelen nodig zoals spalken en houten stoelen die direct zijn verstrekt door PhySCI.

Huisbezoeken
Huisbezoeken hebben veelvuldig plaatsgevonden om de situatie van de kinderen thuis te beoordelen en mede ook door het bezoek de kinderen en moeders  te ondersteunen  met advies en aandacht.

Trainingen
Voor de teams zijn trainingen verzorgd met als onderwerpen:
Klein kijken met aandacht, snoezelen, longproblematiek en advisering daarvoor, autisme en communicatie, methode Sherborne, omgaan en gebruik van ontwikkelings- en spel materiaal ; praktijk oefentherapie, advisering over houdingen en voeding, tanden poetsen en hygiëne, zintuiglijke prikkelverwerking.
Het team neemt altijd enthousiast deel aan de trainingen, er zijn veel vragen en ze maken duidelijke vorderingen.
De benodigde materialen om deze trainingen  en het werk in de CP daycare te ondersteunen werden aangeschaft.
Gedurende het jaar hielden  we regelmatig contact over het verloop van het programma van de CP daycare per mail contact en halverwege ontvingen we een tussentijdse evaluatie van de individuele vorderingen van de kinderen, zoals afgesproken.

Nieuwe activiteiten
Een nieuwe locatie werd bezocht in de provincie Dynajpur.  De vrijwilligers reisden naar  het plaatsje Phulbary, waar ze bij een lokale familie logeerden. Doel van het bezoek was : het bekijken van de situatie van gehandicapte kinderen in het gebied, waar geen zorg, is, geen kennis, geen aandacht en geen middelen voor deze kinderen.  Door huisbezoeken in het dorp en in kleine nederzettingen op het platteland rondom  troffen we een groot aantal kinderen met hun ouders met een grote diversiteit van problemen. Maar allen zouden gebaat zijn bij het bezoeken van een dagcentrum of bij het krijgen van oefentherapie.  Direct konden we al adviseren en oefeningen instrueren van oefeningen, eten geven, zithoudingen of het maken van contact. Het is duidelijk dat de omstandigheden schrijnend zijn en er een grote nood is aan kennis, bewustwording , zorg en aandacht van gehandicapte kinderen aldaar om hen uit hen isolement te halen en kansen op ontwikkeling en kwaliteit van leven.

Overeenkomstig de doelstelling van de Stichting  en conform het jaarplan , konden we al hulp bieden en  samen met locale werkers een concept plan op stellen voor het opstarten van zorg.
De mogelijkheden van PhySCI waren  het starten van huisbezoeken in deze regio, door een lokale werker met als doel : bewustwording van de ouders en omgeving van wat het betekent om gehandicapt te zijn, dat de kinderen ook de moeite waard zijn, aandacht, liefde en zorg nodig hebben en kansen op ontwikkeling , zorg en oefentherapie.
Voor 2015 stelde PhySCI voor dit huisbezoek geld beschikbaar.

Tenslotte
In 2015 zetten wij ons werk voort.
PhySCI zal vrijwilligers uitzenden voor de continuering van de projecten waaraan wij onze kennis, advisering, training en financiële ondersteuning bijdragen.
Door acties, presentaties en het uitbreiden van bekendheid van ons werk hopen wij blijvende waardering te kunnen vinden bij onze omgeving en donateurs en sponsors te kunnen interesseren ons te steunen.
Ook zal PhySCI zoeken naar sponsoren om een nieuw project in provincie Dynajpur te kunnen realiseren in de toekomst, doch is zich bewust dat dit slechts stap voor stap gedaan kan worden al naar gelang de financiële positie het mogelijk maakt en kansen biedt.
PhySCI had een positief jaar met veel resultaten , zowel in Bangladesh als hier.
We kunnen ons verheugen in brede steun en danken iedereen voor zijn inzet.

Den Haag, 5 februari 2015
Bestuur Stichting Physci

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *